Voorwaarden verruimde schenking woning in aanbouw bekend

De staatssecretaris heeft de vier voorwaarden bekend gemaakt die gelden om de verruimde schenking ook in 2015 te gebruiken voor een woning in aanbouw.

Deze vier voorwaarden zijn:

  • 1. De woning in aanbouw is voor de begiftigde op 31 december 2014 een eigen woning in aanbouw als bedoeld in artikel 3.111, derde lid, van de Wet IB 2001. In dat lid staat Een woning mede als eigen woning wordt aangemerkt indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat de woning in aanbouw is en uitsluitend bestemd is om in het kalenderjaar of in een van de daaropvolgende drie jaren hem als eigen woning ter beschikking te staan.
  •  2. De eigendom van de bouwgrond, of het recht van erfpacht, het recht van opstal of het appartementsrecht, is uiterlijk 31 december 2014 bij notariële akte geleverd aan de begiftigde.
  •  3. In 2014 is ten minste 10% van het geschonken bedrag besteed aan de verwerving van het (eigendoms)recht of aan de vervallen termijnen met betrekking tot de woning in aanbouw.
  • 4. Het op 31 december 2014 nog niet bestede bedrag van de schenking in 2015 wordt besteed aan de eerstvolgende bouwtermijn(en) die (alle) in 2015 vervallen.

Als wordt voldaan aan de deze voorwaarden, wordt een uitzondering gemaakt op de hoofdregel dat de tijdelijk verruimde schenking tot € 100.000 geheel besteed moet zijn voor de eigen woning in de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014.

Dit staat in het besluit van 5 november van de staatssecretaris dat gepubliceerd is in de Staatscourant van 14 november 2014.

In alle andere gevallen geldt vanaf 1 januari 2015 een maximale schenkingsvrijstelling van € 51.407.

GEEN REACTIES