Voorwaarden transport-/montageverzekering ruimer uitgelegd dan bedoeld

De beurspolis heeft niet alleen betrekking op schade door fysiek bouwen, maar ook op de kweek van biomassa als essentieel onderdeel van een installatie.

In eerste aanleg heeft de rechtbank voor recht verklaard dat de schade aan de biomassa bij een waterzuiveringsinstallatie onder de polis is gedekt.

De rechtbank heeft onder meer geoordeeld

  • dat de biomassa een essentieel deel vormt van de waterzuiveringsinstallatie en dus onder de in de polis voorziene dekking kan vallen,
  • dat de biomassa is opgekweekt vóór de oplevering van de waterzuiveringsinstallatie en die installatie pas gebruiksklaar werd opgeleverd nadat de vereiste biomassa was opgekweekt,
  • dat onvoldoende aanwijzing bestaat voor een andere schade-oorzaak dan stroomuitval, in het bijzonder ook niet voor slijtage.

Verzekeraars brengen daar tegenin dat deze beurspolis niet is toegesneden op schade ontstaan aan biomassa. De pollis heft – net zoals CAR – betrekking op schade ontstaan door het fysieke bouwen.

In hoger beroep gaat het hof echter mee met de rechtbank. “Naar het oordeel van het hof leveren de bewoordingen waarin de omschrijving van de verzekerde werken zijn vervat niet veel steun voor het standpunt van de verzekeraars. Die bewoordingen wijzen niet noodzakelijkerwijs op een beperking tot “fysiek bouwen” zoals de verzekeraars hebben verdedigd. Woorden als leveren, aanleggen, vernieuwen, uitbreiden, testen/beproeven, in bedrijfstellen van complete inrichtingen, componenten voor vloeistoffiltratie, installaties, componenten en onderdelen zijn geschikt als aanduiding van een werk waarvan de opkweek van biomassa deel uitmaakt. Dat geldt te meer als in aanmerking wordt genomen dat aan die woorden is toegevoegd “incl. alle aan- en toebehoren in de ruimste zin van het woord, niets uitgezonderd e.e.a. ten behoeve van de waterzuiveringsprojecten.”

De verzekeraars hebben ter ondersteuning van de door hen verdedigde afbakening van de dekking in het bijzonder aangevoerd dat niet uit het oog mag worden verloren dat het hier een transport-/montageverzekering betreft, welke verzekering op één lijn moet worden gesteld met een CAR-verzekering.
Dat betekent, aldus de verzekeraars, dat de bewoordingen van de polis niet anders kunnen worden uitgelegd dan verwijzend naar fysieke bouwactiviteit.

“Met de rechtbank is het hof van oordeel dat dit betoog niet opgaat. Daaraan staat in de weg dat de biomassa een onlosmakelijk onderdeel vormt van de tot stand te brengen werken, te weten de waterzuiveringsinstallaties. Dat opkweek van biomassa niet gemakkelijk verenigbaar is met het klassieke bouwkundig georiënteerde concept van een ‘werk’, sluit op zichzelf niet uit dat het daartoe onder omstandigheden wel moet worden gerekend. In dit geval is doorslaggevend dat verzekerde zich jegens haar opdrachtgever had verbonden waterzuiveringsinstallaties tot stand te brengen waarvan de zuiverende werking van biomassa een essentieel onderdeel vormde.

Steun voor zijn oordeel dat de dekking niet moet worden uitgelegd als zijnde beperkt tot de fase van het fysieke bouwen put het hof nog uit het slot van artikel 5.3 van de algemene voorwaarden. Daarin wordt aangetekend dat het verzekerde werk niet als voltooid of in gebruik genomen wordt beschouwd tijdens testen/beproeven en proefbedrijf volgens bestek c.q. werkomschrijving. Dat impliceert dat het verzekerde werk ook blijkens de polisvoorwaarden bezwaarlijk als voltooid kan worden aangemerkt gedurende de fase waarin de fysieke bouwactiviteiten zijn afgerond maar waarin de biomassa nog niet althans nog niet naar behoren functioneert.”

“Dat de verzekeraars voor nieuwe, moeilijk beheersbare problemen worden gesteld, als zij gehouden zouden zijn om dekking te verlenen in geval van schade aan de biomassa, wil het hof aannemen maar dat levert tegenover al hetgeen in andere richting wijst onvoldoende aanknopingspunt op om de in de onderhavige polis voorziene dekkingsomvang zo beperkt op te vatten als de verzekeraars voorstaan.”

Het volledige arrest

GEEN REACTIES