Verbond publiceert Visie op veiligheid

Het Verbond wil met de schadeverzekeringsbranche en al haar kennis en expertise over risico’s en veiligheid een grotere rol gaan spelen in het veiligheidsdebat.

Het Verbond van Verzekeraars wil dit graag vormgeven met Safety Deals. Daarin formuleren publieke en private partners over uiteenlopende veiligheidsvraagstukken gezamenlijk een doelstelling, zodat het makkelijk is om prioriteiten te stellen en focus aan te brengen. Dat is één van de ideeën in de visie ‘Verzekeraars en veiligheid: vanzelfsprekend!’, die directeur Leo De Boer tijdens de aftrap van de Week van de Veiligheid heeft gelanceerd.

De overheid is weliswaar primair verantwoordelijk voor veiligheid, maar dat wil niet zeggen dat ze overal alleen voor moet opdraaien. Zeker nu de overheid steeds kleiner wordt, is het belangrijk dat ook andere partijen hun verantwoordelijkheid nemen. De afgelopen jaren zijn al veel goede initiatieven genomen, waarbij ook verzekeraars betrokken zijn. Probleem is alleen dat niemand het totaaloverzicht heeft en dat best practices onderling niet worden uitgewisseld. “Jammer”, meent De Boer, “want daardoor hebben we geen gezamenlijke veiligheidsdoelstelling en dus ook geen duidelijke prioritering. Wij merken dat zelf ook: we duiken op hennep als dat hot is, maar hebben geen langetermijnagendasetting waar we over vijf jaar willen staan.”

Safety Deals

De Boer denkt dat Safety Deals kunnen helpen om een gezamenlijke doelstelling te formuleren en focus aan te brengen. “Als je weet waar de witte vlekken zitten, kun je veiligheid effectief naar een hoger plan tillen.” Voor verzekeraars ziet hij daarbij een duidelijke rol weggelegd. Verzekeraars hebben veel kennis en ervaring op het gebied van risicobeheersing, maar beschikken ook over veel data. Het Verbond denkt dat verzekeraars daarnaast een veel stevigere rol kunnen spelen bij preventie. Nu beconcurreren schadeverzekeraars elkaar op preventie. Dat is in de ogen van het Verbond onwenselijk: de samenleving is gebaat bij collectieve afspraken over preventie-eisen.” Vanuit concurrentiële belangen mag dat nu niet en dat is jammer”, meent De Boer. “Het zou prachtig zijn als bijvoorbeeld chemische bedrijven alleen een verzekering kunnen afsluiten als vooraf voldaan is aan gestelde preventie-eisen.”

Als het aan het Verbond ligt, zouden de Safety Deals naar analogie van de Green Deals van demissionair minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie moeten worden ingericht. Het Verbond hoopt dat de overheid de opgedane ervaring met de Green Deals voor de Safety Deals wil delen. Daarnaast kan het Verbond zich voorstellen om voor de Safety Deals zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande publiek-private samenwerkingsverbanden, zoals het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Daarin zitten naast de ministeries van Veiligheid & Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Verbond van Verzekeraars, de Raad van Korpschefs en VNO-NCW.

GEEN REACTIES