Verzuimverzekeraars leven privacyregels niet goed na

Het Verbond wil Zembla v≈≈r zijn en erkent dat рniet alle verzekeraars de privacyregels in de volle breedte goed toepassenс.

Het TV-programma Zembla snijdt onder de titel De Verzuimpolitie dit onderwerp op donderdag 19 september voor de derde keer aan.

In 2012 contstateerde Zembla dat “de zieke werknemer handel is geworden. Callcentermedewerkers spelen voor doktertje en vragen de werknemer het hemd van het lijf; een grove schending van de privacy.

Zembla maakte twee uitzendingen over wat zij noemt “de jacht op onze medische gegevens”. De programmamakers stelden “dat medische en persoonlijke gegevens van honderdduizenden werknemers op straat liggen; het gevolg van een amateuristisch lek in de software van het computerprogramma.

De uitzendingen maakten veel los in de Arbowereld, bij werkgevers en in politiek Den Haag. Iedereen beloofde beterschap.”

Zembla onderzoekt of de beloofde betere tijden zijn aangebroken. In de komende uitzending gaat Zembla ook in op de rol van de verzuimverzekeraars.

Nog voordat het programma is uitgezonden komt het Verbond met een persbericht, dat begint met de boodschap dat de uitwisseling van verzuimgegevens bij de re-integratie van langdurig zieke werknemers beter geborgd moet worden. Het gaat dan om situaties waarbij verzekeraars, arbodiensten en re-integratiebedrijven samenwerken.

Navraag van het Verbond onder verzuimverzekeraars bevestigt het door Zembla geschetste (en te schetsen) beeld. “Gebleken is”, aldus het Verbond, “dat bij de inspanningen om re-integratie van werknemers succesvol te laten verlopen, de privacyregelgeving inderdaad niet door alle verzekeraars in de volle breedte goed is toegepast. Dat betreurt het Verbond zeer, omdat strikte afspraken over het verwerken van gegevens door alle partijen goed moeten worden nageleefd. De vraag of informatie gevraagd of ongevraagd is verkregen, doet daarbij niet ter zake. Waar onvolkomenheden zijn gebleken, nemen betrokken maatschappijen passende maatregelen.”

De wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoons- en gezondheidsgegevens is uitgewerkt in voor arbodiensten en verzekeraars bedoelde protocollen en handleidingen. (Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen) Het toestemmingsvereiste, de noodzakelijkheidseis en andere belangrijke aspecten die de arbodienst en de verzekeraar in acht moeten nemen bij het verwerken van gegevens zijn daarin opgenomen en waar nodig nader verklaard. Medische informatie is op grond van het medisch beroepsgeheim, voorbehouden aan (bedrijfs-) artsen en medisch adviseurs.

De sector zal op korte termijn met de minister, de brancheorganisatie van arbodiensten (OVAL) en het College Bescherming Persoonsgegevens bespreken of aanvullende maatregelen zijn gewenst om de gegevensuitwisseling beter in te richten. Uitgangspunt is dat werknemers er op moeten kunnen vertrouwen dat zorgvuldig met medische informatie wordt omgegaan, bij behoud van een effectieve samenwerking die gericht is op herstel en werkhervatting. Juist op dat terrein is de afgelopen jaren door wetgever en marktpartijen veel ten goede gekeerd.

Al in oktober 2012 waarschuwde het Verbond dat naleving van zelfregulering door verzekeraars is afgenomen. Zo bleek uit het self assessement 2012 dat 18 procent van de leden de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen niet aantoonbaar naleeft. Het Verbond kondigde toen op korte termijn twee vervolgacties aan. “Behalve aansporing van de leden die (nog) niet aantoonbaar voldoen aan deze code, volgt binnenkort een evaluatie van de gedragscode en organiseert het Verbond begin 2013 een themadag voor de leden over de gedragscode en het bijbehorende protocol.”

GEEN REACTIES