Verzekeraars passeren adviseur in AOV-protocol

Adfiz vindt het onjuist dat verzekeraars in het nieuwe protocol de adviseur geen plek geven bij het proces van schadeclaim en -afhandeling.

Het Verbond van Verzekeraars heeft een nieuw Schadeprotocol bij Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vastgesteld. Verzekeraars handelen volgens dat protocol bij de afhandeling van een melding van schade bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Adfiz heeft opgemerkt dat verzekeraars in dit protocol de adviseur geen plek geven bij het proces van de schadeclaim en de schadeafhandeling, zoals sinds jaar en dag gebruikelijk is. "Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn er in veel varianten. Of er in het geval van arbeidsongeschiktheid recht bestaat op een uitkering is van veel factoren afhankelijk, waaronder het gekozen product en de dekkingsvariabelen. Het intermediair kan doorgaans een uitermate belangrijke rol vervullen bij de totstandkoming van een arbeidsongeschiktheidverzekering. Hij adviseert en begeleidt de klant bij het kiezen voor een bepaald product en dekkingsvariant. Zeker bij een verzekering die betrekking heeft op de persoon van de verzekerde zelf is goede advisering van groot belang.

Dit geldt niet minder wanneer de verzekerde onverhoopt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt. In zo’n geval heeft de klant behoefte aan iemand die zijn belangen behartigt en hem begeleidt in het doorgaans intensieve en complexe traject om van de verzekeraar te vernemen of er recht bestaat op een uitkering en hoe hoog deze zal zijn. Het intermediair komt op voor de belangen van de klant aan wie hij een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft geadviseerd. Juist ook in geval van schade en zeker niet minder in geval van schade die een klant persoonlijk raakt, zal de adviseur zijn toegevoegde waarde voor de klant kunnen en moeten bewijzen."

Adfiz wijst erop dat de klant vaak als eerste de adviseur en niet de verzekeraar benadert in geval van ziekte/arbeidsongeschiktheid. "De verzekeraars leggen de klant nu een protocol voor, waarin het verloop van de afhandeling van schade wordt beschreven zonder dat daarin de rol van de adviseur wordt benoemd en geduid. Dit doet geen recht aan de praktijk en suggereert dat de adviseur in deze procedure geen rol heeft. Hiermee gaan de verzekeraars voorbij aan het belang dat de klant vaak heeft bij ondersteuning voor een snelle en kwalitatief goede afhandeling van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid."

GEEN REACTIES