Verwarring over ingangsdata Wijzigingswet fin. markten 2015

De wet treedt op 1 januari 2015 in werking met uitzondering van de uitbreiding van de kring te toetsen personen; dat onderdeel gaat in op 1 april 2015.

Dit tijdpad is conform de mededeling van het Verbond van Verzekeraars.

Mr Willem Vriesendorp (Brabers, Den Haag) maakte ons er opmerkzaam op dat DNB in haar Nieuwsbrief Verzekeren aangeeft dat “de Wijzigingswet financiële markten 2015 per 1 april 2015 van kracht wordt”.

De wet zelf die inmiddels in het Staatsblad is gepubliceerd biedt hierover geen uitsluitsel. Daarin is alleen bepaald dat verschillende artikelen op verschillende data in werking kunnen treden en dat die ingangsdata bij Koninklijk Besluit worden aangegeven. Dit besluit is nog niet gepubliceerd.

DNB biedt nu duidelijkheid en meldt Findinet:

“1 april 2015 ziet inderdaad op het onderdeel van de wet waarin de uitbreiding van de te toetsen personen wordt geregeld en niet op de hele wet. Dit is in onze nieuwsbrief niet goed naar voren gekomen. Dit passen we dan ook aan.

Verder klopt het dat de inwerkingtreding op 1 april van dit onderdeel van de wet nog niet is gepubliceerd. Maar deze datum ligt wel vast. Die is ook door het ministerie van Financiën aan partijen in de markt bevestigd.”

De door DNB bedoelde aanpassing heeft inmiddels plaatsgevonden. DNB heeft het artikel ‘Uitbreiding kring te toetsen personen’ als volgt gewijzigd:

“De Wijzigingswet financiële markten 2015 breidt de kring uit van personen die worden getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Ook medewerkers van verzekeraars die grote invloed kunnen uitoefenen op het risicoprofiel moeten worden getoetst. Hieronder vallen in ieder geval de Solvency II sleutelfuncties. Dit onderdeel van de wet treedt op 1 april 2015 in werking.”

DNB wijst erop dat er in de wet geen overgangstermijn is opgenomen voor de instellingen. Dit betekent dat ze tot 1 april 2015 de tijd hebben om de zittende personen te toetsen op geschiktheid en onderzoek te doen naar hun betrouwbaarheid. Voor deze nieuwe doelgroep ontwikkelt DNB een nieuw betrouwbaarheidsformulier.

In januari geeft DNB meer uitleg over wat van de instellingen wordt verwacht en wanneer het nieuwe betrouwbaarheidsformulier op de website van DNB staat.

Het gaat om het wijzigingsartikel U in de wet, een toevoeging op art. 3.9 Wft.

De uitbreiding van te toetsen personen betreft de leidinggevenden die een functie vervullen direct onder het eerste echelon, oftewel direct onder de dagelijks beleidsbepalers. Tot het tweede echelon behoren ook functionarissen die verantwoording dienen af te leggen aan de dagelijks beleidsbepalers maar niet altijd door het dagelijks bestuur worden aangestuurd.

Sleutelfuncties

Onder de definitie van het tweede echelon vallen in ieder geval de Solvency II sleutelfuncties: de riskmanagementfunctie, de compliance functie, de interne auditfunctie en de actuariële functie. Ook leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor vermogensbeheer, juridische zaken, IT en P&O vallen onder de definitie.

Het tweede echelon moet worden getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Het is de bedoeling dat de instellingen zelf de tweede echelon-medewerkers toetsen op geschiktheid. DNB controleert hoe het toetsingsproces is ingericht. DNB toetst de tweede echelon-medewerkers op betrouwbaarheid nadat de instelling zelf onderzoek heeft gedaan naar de medewerker, met de mogelijkheden die tot haar beschikking staan. Dat houdt in dat de instellingen zelf onderzoek moet doen in openbare bronnen en databanken.

In januari geeft DNB meer uitleg over wat van de instellingen wordt verwacht en wanneer het nieuwe betrouwbaarheidsformulier op de website van DNB staat.

GEEN REACTIES