Verlies op WIA/WGA ruim half miljard groter dan verwacht

In 2013 kwam het verlies op de WIA/WGA-portefeuille niet uit op een miljard euro, zoals verzekeraars verwachtten, maar op ruim 1,6 miljard.

Dat heeft DNB berekend die zegt geschrokken te zijn “van het enorme gat tussen het verwachte resultaat over 2013 en de daadwerkelijke realisatie”.

In februari 2014 meldde DNB dat verzekeraars de risicoafweging en de beheersing van de interne processen in deze nieuwe markt hebben onderschat. De toezichthouder begreep dat de afhankelijkheid van externe data de voorspelbaarheid van de risico’s erg heeft bemoeilijkt. “Dit heeft er onder andere toe geleid dat de premies die de verzekeraars in rekening hebben gebracht te laag zijn gebleken.” Het verschil tussen het verwachte en het daadwerkelijke verlies valt daaruit ook te verklaren.

Kijkend naar de actualiteit constateert DNB dat verzekeraars intussen veel problemen voortvarend hebben opgepakt. “Verzekeraars hebben de polisvoorwaarden aangepast, premiestellingen tegen het licht gehouden en procedures opnieuw ingericht. Daarnaast hebben verzekeraars, in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars, stappen gezet in verbetering van de communicatie met het UWV en in het verwerven van data, noodzakelijk voor een juiste risico-inschatting.”

DNB zal, zo meldt zij, “in de gaten houden of deze maatregelen leiden tot een beter resultaat. Daarnaast zal worden gekeken naar de manier waarop de uitbreiding van de WIA – ook arbeidsongeschikte flexwerkers vallen vanaf 2016 onder de (financiële) verantwoordelijkheid van de werkgever – wordt vorm gegeven en naar het proces van ‘pricing’, met als doel het voorkomen van nieuwe grote verliezen op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.”

Waarmee het structurele probleem van het hybride stelsel niet is weggenomen. Onlangs wees het Koninklijk Actuarieel Genootschap op de gevolgen van het feit dat er tussen verzekeraars en UWV geen gelijk speelveld bestaat. Daardoor blijven verzekeraars nu in concurrentiekracht achter waarvoor werkgevers die bij UWV blijven of daar terugkeren later de rekening krijgen gepresenteerd.

GEEN REACTIES