Vereenvoudiging kapitaaloverdracht per 1 juli een feit

Verzekeraars en banken hebben een nieuw protocol vastgesteld waarmee de kapitaaloverdracht wordt vergemakkelijkt.

Het protocol moet op 1 juli in werking treden en is vanaf 1 januari 2013 bindend voor alle banken en verzekeraars.

Consumenten die kapitaal voortkomend uit een verzekerings- en bankproduct naar een andere financiële instelling willen overdragen, kunnen rekenen op een vaste termijn waarbinnen de overdracht moet plaatsvinden en een rentevergoeding als er buiten de schuld van de klant vertraging optreedt. De afspraken zijn vervat in een nieuw Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdracht (PSK). Zo kunnen consumenten er bijvoorbeeld voor kiezen het opgebouwde lijfrentekapitaal bij een verzekeraar om te zetten in een bancaire lijfrente bij een bank en andersom.

Uit een evaluatie van de huidige afspraken voor kapitaaloverdracht bleek dat er in de praktijk onbedoeld knelpunten kunnen optreden die soms voor de klant nadelige consequenties hebben. In het nieuwe protocol is afgesproken dat de overdracht van kapitaal binnen 14 dagen moet gebeuren nadat alle benodigde formulieren correct zijn ingevuld en ontvangen. Niet-brancheorganisaties die deelnemen aan dit protocol, dienen zich ook aan deze termijn te houden.

Het protocol heeft betrekking op de volgende producten:

  • Lijfrentekapitaal (verzekeringen (alle fiscale regimes), spaarrekeningen en beleggingsrechten)
  • Overig stamrechtkapitaal
  • Vertrekpremies (verzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten)
  • Individueel pensioenkapitaal dat niet valt onder de regels van wettelijke waardeoverdracht
  • Spaarrekening Eigen Woning en Beleggingsrecht Eigen Woning
  • Kapitaalverzekeringen, inclusief Kapitaalverzekeringen Eigen Woning

Transparantie

Iedere deelnemer die het protocol onderschrijft zal het eigen proces en alle voorwaarden voor het kunnen realiseren van een kapitaaloverdracht op zijn website publiceren. Zij zullen op hun websites ook verwijzen naar het PSK op de websites van het Verbond en de NVB.

Wettelijke rentevergoeding

Als de overdrachtstermijn onverhoopt wordt overschreden, dan heeft de consument recht op een wettelijke rentevergoeding over het volledig uitstaande kapitaal. Op het moment bedraagt die rentevergoeding vier procent. Het kapitaal moet daarna inclusief de rente in een keer worden overgemaakt, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.

Klachtenregeling

Bij eventuele klachten kan de consument zich richten tot de klachtenafdeling van de betrokken maatschappij en in tweede instantie tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). De uitvoeringspraktijk zal bovendien door beide brancheorganisaties worden gemonitord.

GEEN REACTIES