Verbond tot adviseurs: maak een adviesgarantregeling

рDe klant mag niet de dupe worden van het faillissement van een adviseur.с

Dat zei Verbondsdirecteur Leo de Boer tijdens het Nationaal Hypothekencongres. Hij stelt voor om, analoog aan Bouwgarant in de bouwwereld, een Adviesgarantregeling in het leven te roepen. Dit is een vangnetregeling die ervoor zorgt dat de klant erop kan rekenen dat de zorgplicht wordt overgenomen en voortgezet als bijvoorbeeld een tussenpersoon failliet gaat.

Bij een faillissement hangt het risico in de lucht dat de klant ‘tussen wal en schip’ valt bij het vrijvallen van polissen. “Wij kunnen een klant niet aan zijn lot overlaten als hij een complexe levenpolis met een looptijd van tien jaar of meer heeft en de adviseur ermee ophoudt”, stelde De Boer. Hij riep adviseurs op tot een adviesgarantregeling: “Het Verbond biedt hulp aan bij de verdere uitwerking hiervan.”

Incassorecht en generieke zorgplicht

De Boer stond ook stil bij een aantal thema’s waarover de standpuntbepaling in de bedrijfstak nog gaande is. Een van deze thema’s is het incassorecht (premie-incasso) of beter gezegd: het mogelijk vervallen ervan. De AFM heeft onlangs gepleit voor een verbod op premie-incasso. Het Verbond is net als de AFM tegen ongewenste prikkels, maar het komt volgens De Boer wel aan op de uitwerking.

Ook heeft de AFM onlangs voorgesteld om in de Wet op het financieel toezicht een generieke zorgplicht voor financiële dienstverleners op te nemen. Het Verbond heeft zich daartegen verklaard. In het beleid van verzekeraars staat het klantbelang centraal en daar is zorgplicht een elementair onderdeel van, maar naleving en controle van de zorgplicht zijn volgens het Verbond op voldoende manieren wettelijk gewaarborgd. De Boer gaf aan dat de “wens” tot generieke zorgplicht van de AFM kan leiden tot “generieke rechtsonzekerheid”.

Aftrekbaarheid advieskosten

Een ander actueel thema dat De Boer noemde, is de aftrekbaarheid van advieskosten. Kosten van financieel advies voor een lijfrente of een arbeidsongeschiktheidsrente zijn nu al aftrekbaar. Het Verbond wil dat deze advieskosten ook na 1 januari 2013 aftrekbaar blijven. Samen met de Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD) overlegt het Verbond met het ministerie van Financiën over de oprichting van een zogenoemde ‘fronting desk’. Financieel adviseurs zouden hun advieskosten doorgeven aan deze desk, die alle gegevens controleert en deze vanuit één kanaal op een presenteerblaadje aanbiedt aan de Belastingdienst. Hiermee komt de branche tegemoet aan het administratieve bezwaar van de Belastingdienst, die met een desk te maken krijgt in plaats van ruim acht duizend adviseurs.

GEEN REACTIES