Verbond en FOV spreken over fusie

Het Verbond van Verzekeraars en de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaat-schappijen in Nederland (FOV) gaan gesprekken aan over een fusie.

Beide belangenbehartigers voor verzekeraars onderschrijven de synergievoordelen van een fusie en hebben daar dan ook het volste vertrouwen in.

Een fusie, met een goede verankering van het FOV-geluid als platform binnen het Verbond, heeft de voorkeur van beide partijen. De komende maanden voeren zij gesprekken over de invulling hiervan. Uitgangspunt is dat de leden van zowel het Verbond als de FOV zich goed herkennen in een gefuseerde organisatie, die de slagkracht van de belangenbehartiging van de sector moet vergroten en versterken.

Krachtige brancheorganisatie

Toezicht en regelgeving worden steeds complexer en nemen toe in intensiteit. 

Daarnaast verandert het consumentengedrag in hoog tempo door onder meer de moderne informatie-technologie en veroorzaken nieuwe regels rondom zorgplicht voor een ander, soms ongelijk speelveld ten nadele van verzekeraars.

Het is dan ook belangrijker dan ooit om als krachtige brancheorganisatie hierover in gesprek te gaan met toezichthouders en politiek – in zowel Nederland als Europa.

Schaalvoordeel

Het Verbond en de FOV zijn ervan overtuigd dat zij door bundeling van elkaars sterke punten een goede en dienstverlenende organisatie vormen. Door de instelling van het eigen platform wordt de specifieke aandacht voor onderlinge verzekeraars daarbij goed geborgd.

GEEN REACTIES