Vastlegging schadeproces technische verzekeringen

Het document heeft tot doel het schaderegelingsproces te versnellen en de rol van alle betrokken partijen – verzekeraars, makelaars en experts – te verduidelijken.

Vanuit het Verbond van Verzekeraars is in 2012 gestart met de Werkgroep Schadeproces. Deze bestond uit vertegenwoordigers namens verzekeraars, makelaars en experts (afdelingscommissie Technische Verzekeringen van het Verbond, de Technische Commissie Engineering Adfiz en het NIVRE). De werkgroep heeft, in samenspraak met de VNAB, een document ontwikkeld waarin is opgenomen wat de klant minimaal van de markt mag verwachten met betrekking tot het schaderegelingsproces. De hele exercitie is geïnspireerd door het belang van de klant. De brancheverenigingen vragen hun leden het schaderegelingsproces tenminste in te richten zoals uiteengezet in dit document en daarnaar te handelen. VNAB benadrukt dat afwijkingen ten gunste van de verzekerde “vanzelfsprekend worden aangemoedigd”.

Stappen en termijnen

De werkgroep is opgericht nadat uit de praktijk bleek dat bij alle partijen de behoefte bestond aan duidelijkheid van de stappen en de termijnen van het schaderegelingsproces. De insteek van het overleg was een document op te stellen waarmee het schaderegelingsproces versneld wordt maar ook om de rol van alle bij het schaderegelingsproces betrokken partijen te verduidelijken. Hetgeen is neergelegd in het document is dan ook niet nieuw. In dit document zijn de meest basale regels opgenomen over hetgeen de klant mag verwachten in het reguliere schaderegelingsproces. Voor alle partijen is hiermee duidelijk wat men van elkaar kan verwachten en wanneer. Ook wordt de rolverdeling tussen alle partijen verduidelijkt zodat alle betrokkenen weten wat zij van elkaar kunnen verwachten. Dit proces bevordert een open, eerlijke en proactieve communicatie tussen alle partijen.

Als uitgangspunt voor het document is het eerder opgestelde Modernisering Schadeproces Co-Assurantie Brand van de VNAB genomen aangevuld met het convenant technische verzekeringen van de SPC-regeling. Verzekeraars, makelaars en experts hebben dit document aangepast naar de praktijk van technische verzekeraars. Hierna is het document diverse malen langs de achterban van alle partijen gegaan voor opmerkingen en commentaar. Tevens is het document met een delegatie van het NARIM besproken.

Afgesproken is dat alle partijen per 1 maart 2014 tenminste gaan werken conform hetgeen is uiteengezet in dit document en dat de gestelde termijnen gehanteerd zullen worden.

De bedoeling is dat het een ddocument in 2015 wordt geëvalueerd. Bekeken zal dan worden hoe het document in praktijk nageleefd wordt, of de gestelde termijnen en verwachtingen aangepast dienen te worden en of er nog aanvullingen dienen plaats te vinden.

De diverse regelingen van de VNAB aangaande schadebehandeling (SPC) en e-ABS blijven onverkort van kracht, aangezien deze ook voor ander branches gelden. Dit document wijzigt niets wat is neergelegd in de polis en wet.

Ook hetgeen is opgenomen in de Gedragscode Verzekeraars en Gedragscode Schade-expertiseorganisaties blijft onverkort van toepassing.

GEEN REACTIES