UPO-modellen 2013 aangepast aan de actualiteit

De verwijzing naar de AOW is geschrapt en uitsluitend de bedragen na eventuele afstempeling worden vermeld.

Wijziging van de referentie naar de AOW

Door de wijziging van de AOW-leeftijd per 2013 kan er verwarring optreden bij deelnemers wanneer de UPO modellen “excl. AOW” zouden vermelden bij de aanspraken vanaf 65. Om die reden is de verwijzing naar de AOW achter de bedragen geschrapt. De deelnemer wordt er met een tekstblok op geattendeerd dat het UPO geen informatie bevat over de AOW en doorverwezen naar www.mijnpensioenoverzicht.nl voor meer informatie over de AOW-aanspraken en -ingangsdatum.

Weergave aanspraken tot 67

Het UPO-model is aangepast om ook de aanspraken tot – en vanaf – 67 te kunnen weergeven voor de gewijzigde of nieuwe pensioenovereenkomsten die aanspraken kennen tot de leeftijd van 67 jaar.

Weergave herstelmaatregelen

De AFM is van mening dat belanghebbenden, indien hun pensioenuitvoerder per 1 april 2013 een verlaging van pensioenaanspraken en -rechten effectueert/heeft geëffectueerd, er behoefte aan hebben te kunnen zien welk bedrag zij aan ouderdomspensioen mislopen. Dit kan wat betreft de AFM op het UPO maar ook in de aankondigingsbrief of het ‘mijndomein’ op de website van de pensioenuitvoerder. Volgens de Pensioenfederatie is het veruit het duidelijkst voor belanghebbenden wanneer het UPO 2013 uitsluitend de bedragen na toepassing van de verlaging vermeldt. Dit volgt dan logisch op de schriftelijke aankondiging van de verlaging door de pensioenuitvoerder vóór 1 maart 2013.

Van het vermelden van alleen niet verlaagde bedragen op het UPO is noch de Pensioenfederatie noch de AFM voorstander.

Via tekstopties kunnen pensioenuitvoerders herstelmaatregelen op het cijferdeel van het UPO nader benoemen. De teksten geven de belanghebbenden houvast bij de interpretatie van de cijfergegevens in relatie tot de herstelmaatregelen die de pensioenuitvoerder heeft getroffen. Het mag voor belanghebbenden geen vraag zijn of maatregelen nu wel of niet verdisconteerd zijn in de bedragen op het UPO 2013. De bedoelde nieuwe tekstopties zijn geplaatst in het tekstkader ‘Bijzondere omstandigheden’. Doorgeven pensioenaanspraken aan mijnpensioenoverzicht.nl (Pensioenregister)

Het is van belang dat bezoekers van mijnpensioenoverzicht.nl de actuele stand van hun pensioenaanspraken kunnen aantreffen. Pensioenuitvoerders die per 1 april 2013 een korting op de pensioenaanspraken moeten doorvoeren, geven aan mijnpensioenoverzicht.nl uitsluitend de pensioenaanspraken na toepassing van de korting door.

Wijziging van de voorbeeldrekenrente bij kapitaal- en premieovereenkomsten

De tot en met het UPO 2012 gehanteerde voorbeeldrekenrente van 4% op het UPO bij aankoop van het pensioen bij premie- en kapitaalovereenkomsten geeft geen realistisch beeld van de pensioenindicatie vanwege de voortdurende lage rentestand. Daarom wordt er vanaf dit jaar een andere systematiek gehanteerd.

Heeft de deelnemer keuze waar de pensioeninkoop vanuit de kapitaal- en premieovereenkomsten plaatsvindt? Dan moet voor de pensioenindicaties in 2013 uitgegaan worden van de door DNB jaarlijks gepubliceerde 25-jaars SWAP-rente van september 2012 en de geldende overige tarieven. De voorbeeldrekenrente wordt op 1 decimaal afgerond. In die situatie is voor het UPO 2013 de voorbeeldrekenrente derhalve vastgesteld op 2,4%.

Heeft de deelnemer geen keuze voor de pensioeninkoop en hanteert de betreffende pensioenuitvoerder voor kapitaal- en premieovereenkomsten een gedefinieerde rekenrente (zoals vastgesteld in het reglement)? Dan kan voor de pensioenindicaties in 2013 worden uitgegaan van deze gedefinieerde rekenrente.

Het voorbeeldrendement van 4% blijft gehandhaafd.

De UPO-modellen zijn te vinden op de website www.uniformpensioenoverzicht.nl

GEEN REACTIES