Tussenoplossing bijbetalingsproblematiek bij waardeoverdracht

Minister Kamp gaat twee varianten uitwerken die op korte termijn een eind moeten maken aan de bijbetalingsproblematiek bij waardeoverdracht.

Ten eerste de variant waarin er geen recht is op waardeoverdracht zolang een werkgever door de bijbetalingslasten aantoonbaar in substantiële financiële problemen zou komen te verkeren. In aanvulling op de huidige uitzondering op het recht op waardeoverdracht, worden dan ook werkgevers geholpen die niet in financieel zwaar weer verkeren, maar door de bijbetalingslast daarvan niet ver meer verwijderd zouden zijn. Een alternatieve variant is het stellen van een bepaalde grens aan de hoogte van de bijbetalingslast, waarboven een pensioenuitvoerder niet verplicht is om mee te werken aan een verzoek om waardeoverdracht. Beide varianten vergen aanpassing van de Pensioenwet (PW).

“Deze varianten kunnen ertoe leiden dat in bepaalde gevallen geen waardeoverdracht plaatsvindt. Hierdoor wordt de bijbetalingslast voor de werkgever in die gevallen beperkt; schrijnende gevallen kunnen zo worden weggenomen. Het recht op waardeoverdracht voor de werknemer wordt in deze gevallen doorbroken. Dit kan gevolgen hebben voor werknemers, maar deze zullen naar verwachting in de praktijk meevallen. Dit komt, omdat eindloonregelingen niet veel meer voorkomen. Bij deze regelingen heeft waardeoverdracht de grootste voordelen voor de deelnemer. Daarnaast is met name door de komst van het pensioenregister de behoefte aan onderbrenging bij één pensioenuitvoerder vermindert.

Hierbij merk ik op dat de eerste variant de inbreuk op het recht op waardeoverdracht beperkt tot die situaties waarin een werkgever in substantiële financiële problemen zou komen. Daardoor is deze inbreuk minder ingrijpend en juridisch waarschijnlijk minder kwetsbaar dan de tweede variant. Daarin vindt een dergelijke inbreuk – door het stellen van een grens waarboven waardeoverdracht niet langer verplicht is – namelijk ook plaats, terwijl werkgevers ook na het voldoen van de bijbetalingslasten financieel niet in de gevarenzone terecht komen. Daarentegen is de uitvoeringscomplexiteit van de eerste variant naar verwachting groter dan van de tweede.”

De minister wil deze varianten nader verkennen en uitwerken in overleg met pensioenuitvoerders. Ook sociale partners zullen om een reactie worden gevraagd. Hij streeft naar invoering per 1 januari 2012.

Het gaat om een tussenoplossing. Er volgt een meer fundamentele discussie over waardeoverdracht met het pensioenveld. “Het zou onwenselijk zijn om voor die bredere discussie nu reeds onomkeerbare stappen te zetten.”

GEEN REACTIES