Trudy Bekkering: Fiscaliteit directe beloning

In een dvd wordt nooit over btw gerept, maar daarover moet je wel duidelijk zijn.

Trudy Bekkering-Klapmuts ging in de tweede ronde van het door Bureau D&O en ING Excellent georganiseerde programma Van provisie naar directe beloning’ in op de btw-perikelen rond directe beloning.

Een aantal uitspraken:

“In een dienstverleningsdocument wordt nooit over btw gerept, maar daarover moet je wel duidelijk zijn. Zeker wanneer het gaat om particulieren. Vermelding van bedragen richting consument zonder de toevoeging ‘excl. btw’, betekent namelijk dat de klant ervan mag uitgaan dat het om eindbedragen gaat. Het is dus van belang in het dienstverleningsdocument en in offertes duidelijk onderscheid te maken tussen bedragen die betrekking hebben op advies en op bemiddeling. In de praktijk betekent dit dat de dezelfde activiteiten anders geprijsd kunnen zijn, namelijk bij een adviesopdracht 19% hoger dan bij een bemiddelingsopdracht.”

Zoals staatssecretaris Weekers aan de Tweede Kamer uitlegde komt het er namelijk kort door de bocht op neer dat indien de dienstverlening gericht is op bemiddeling die is vrijgesteld van btw. Gaat het om een adviesopdracht dan moet de factuur met btw verhoogd worden.

“Bij bestaande klanten wordt advies beschouwd als beheer van de verzekering en dat is een bemiddelingsactiviteit waarvoor geen btw berekend hoeft te worden. Ga je de klant buiten de dekking van de verzekering assisteren, dan moet wel btw berekend worden. Bij nieuwe klanten gaat het om de intentie. Is die het bemiddelen bij de totstandkoming van een overeenkomst, dan hoeft geen btw in rekening te worden gebracht. Ook niet als de bemiddeling niet slaagt. Het gaat om de intentie op het moment dat de factuur verstuurd wordt. Natuurlijk is een advies om geen product te sluiten altijd btw-plichtig. Het wijzigen van een verzekering daarentegen is een beheeractiviteit en daarom vrij van btw. Ook is geen sprake van btw bij het overnemen van een portefeuille of een individuele verzekering.

Ingeval een klant schade lijdt zijn er verschillende mogelijkheden:.

Vraagt hij daarover advies bij een intermediair waar de verzekering niet loopt dan is altijd sprake van advies, dus wel btw.

Verleent de intermediair assistentie bij een autoschade, dan is

– schadeverhaal op een wa-verzekering belast met btw

– schadeverhaal op een cascoverzekering een beheeractiviteit en vrij van btw

– het opstellen van een schadepreventieplan is geen normaal beheer, dus belast met btw.

Het zijn rare en ingewikkelde regels, maar de overheid kan daar niet van afwijken omdat het gaat om Europese regelgeving die de wetgever verplicht is toe te passen.” “Gesteld dat de klant een adviesopdracht heeft verstrekt de adviseur een rekening heeft gestuurd met btw en dat daarna op grond van dat advies alsnog bemiddeld wordt. In dat geval kan de adviseur/bemiddelaar het btw-bedrag terugvragen. Wel zal hij aan de hand van de documenten bewijzen moeten overleggen.

Ingewikkelder wordt het als de klant bij adviseur A advies inwint en op grond daarvan door bemiddelaar B de post laat afsluiten. Formeel kan de klant de btw die A hem in rekening heeft gebracht terugvragen. Deze ingewikkelde regels kunnen een stimulans zijn om de klant te bewegen een opdracht tot bemiddelen te verstrekken en hem te vertellen dat hij daardoor geen btw hoeft te betalen.

Abonnement

“Het is noodzakelijk om te bepalen uit welke soorten dienstverlening het abonnement bestaat. Ook daar geldt dat de adviesdiensten btw-plichtig en de beheer- en bemiddelingsdienstverlening btw-vrij zijn. Wel zal over de bemiddeling van schadeverzekeringen assurantiebelasting geheven worden. Als je er tegenop ziet om die uitsplitsing te maken, dan kan overwogen worden om te werken met aparte abonnementsvormen. De splitsingmogelijkheid wordt niet genoemd, laat staan uitgewerkt in de brief van De Jager. Het is daarom verstandig om vooraf het abonnement met een splitsingsvoorstel aan de inspecteur van de Belastingdienst ter goedkeuring voor te leggen. En als veel mensen dat gaan doen zal de fiscus vanzelf wel met beleidsregels komen.

Over de manier van splitsen kan worden aan een aantal mogelijkheden. Voor de hand ligt om de verhouding binnen de portefeuille als uitgangspunt te nemen en te bepalen welk deel van de omzet belast is met assurantiebelasting en/of btw en welk deel is vrijgesteld. Maar ook is te denken aan splitsing in verhouding tot de te besteden tijd of op grond van de hoogte van de premie.”

Gezien het gebrek aan richtlijnen op dit gebied is de raad om hierover vooraf te overleggen met de Belastingdienst een waardevolle.

Het hele verslag van de presentatie van Trudy Bekkering-Klapmuts vindt u in het Findinet-magazine Hypotheken en Wonen dat u gratis kunt downloaden.

GEEN REACTIES