Toetstermen pensioen ter consultatie

CDFD heeft de toetstermen voor de nieuwe Wft-module Pensioenverzekeringen ter consultatie aan de markt aangeboden. Reageren kan tot en met 26 april 2011.

De beroepspraktijk en taakstructuur van de pensioenadviseur hebben bij het ontwikkelen van deze toetstermen centraal gestaan. De inrichting van de nieuwe deskundigheidsmodule wijkt hierdoor sterk af van de bestaande Wft-modules.

De opzet van de nieuwe module kent een indeling in kennis, vaardigheden, competenties en professioneel & integer gedrag. Het CDFD heeft gekozen voor een nieuwe sturing van de examinering van de deskundigheidseisen door een nieuwe ordening van de toetstermen te introduceren in de vorm een taakstructuur. Hierin zijn de zes taken van de pensioenadviseur opgenomen. Ook de eindtermen zijn volgens deze taakstructuur ingedeeld. Dit biedt de exameninstituten sturing om kennis, vaardigheden, competenties geïntegreerd te toetsen.

Het CDFD streeft bij de opzet van de toetstermen om het diploma in te passen op het – nog te formaliseren – NLQF-niveau 6. Dit niveau is vergelijkbaar met het niveau bachelor in het HBO–onderwijs. De toetstermen worden dan ingedeeld volgens het nationaal kwalificatiekader (NLQF) kwalificatiesysteem. Invoering van het NLQF wordt verwacht na 2012. Bij het vaststellen van de toetstermen is de volgende omschrijving van het beroep van pensioenadviseur het uitgangspunt geweest (in de Wft is het beroep pensioenadviseur als zodanig niet opgenomen): “Een Wft-gediplomeerd pensioenadviseur is een adviseur die kan adviseren en bemiddelen in pensioenverzekeringen en die in staat is de werkgever zelfstandig een passend advies te geven over pensioenverzekeringen in actuariële, financiële, juridische en fiscale zin in alle stadia waarin een pensioenverzekering zich bevindt. Dit geldt evenzeer voor de DGA waarbij de pensioenverzekering ook bedoeld is om risico’s af te dekken binnen de pensioentoezegging. De adviseur dient te voldoen aan de eindtermen van de module Wft Pensioenverzekering (op EQF-niveau 6).”

Wijzigingen Wft-module Levensverzekeringen en Volmacht

Als gevolg van de introductie van de toetstermen Wft-module Pensioenverzekeringen wijzigen ook de toetstermen van de Wft-modules Levensverzekering en Volmacht Leven. Deze aanpassingen zijn tevens in het CDFD-consultatiedocument opgenomen.

Consultatie

De toetstermen worden ter consultatie aan de markt aangeboden. Deadline is 26 april a.s. Reacties op het consultatiedocument kunnen schriftelijk of per e-mail worden verzonden aan het CDFD, Postbus 556, 2501 CN Den Haag, e-mailadres: info@cdfd.nl, onder vermelding van ‘consultatie toetstemen Wft-module Pensioenverzekeringen’.

GEEN REACTIES