(Findinet) Gedrag fondsbestuurders beïnvloedt bestuurseffectiviteit

Adviesbureau Montae heeft laten onderzoeken welke gedragingen de effectiviteit van een bestuur van een pensioenfonds positief beïnvloeden.

Het delen van informatie, reflectie op het eigen functioneren, onderling vertrouwen, de deskundigheid van bestuurders en oplossingsgericht omgaan met conflicten kunnen de effectiviteit van een bestuur van een pensioenfonds positief beïnvloeden.

Dit blijkt uit een onderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van het adviesbureau Montae heeft gehouden onder 850 bestuurders van meer dan 350 pensioenfondsen. Het doel was de relatie te onderzoeken tussen gedragsmatige processen binnen pensioenfondsbesturen en het functioneren van besturen.

Op basis van de onderzoeksresultaten ziet de top 5 van gedragskenmerken die de effectiviteit van besturen positief dan wel negatief kunnen beïnvloeden er als volgt uit:

Positief

Delen van informatie

Reflectie op eigen functioneren

Onderling vertrouwen

Deskundigheid bestuursleden

Omgaan met conflicten door problemen op te lossen

Negatief

Politiek gedrag

Oplossen van conflicten via dwang

Conflicten op professioneel vlak

Conflicten op persoonlijk vlak

Het bestaan van subgroepen De onderzoeksresultaten voor bestuurders van kleinere en grotere ondernemingspensioenfondsen ontlopen elkaar niet veel. Bij besturen van bedrijfstakpensioenfondsen zien we wel behoorlijke verschillen. Bestuurders van grotere bedrijfstakpensioenfondsen lijken het beter te doen op het gebied van effectiviteit van het bestuur, het omgaan met tegengestelde visies en deskundigheid. Aan de andere kant hebben besturen van kleinere bedrijfstakpensioenfondsen minder te maken met conflicten en ook spelen bij hen de aanwezigheid van verschillende subgroepen in het bestuur en politiek gedrag minder een rol. Hoewel hun aantal klein is, lijken bestuurders van beroepspensioenfondsen in het onderzoek beter te scoren dan bestuurders van ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen.

Hoewel er nog verder onderzoek nodig is om de causaliteit tussen verbanden te kunnen vaststellen, geeft de analyse van de onderzoeksresultaten een eerste inzicht in welke gedragskenmerken de effectiviteit van een pensioenfondsbestuur kunnen beïnvloeden.

GEEN REACTIES