Stijgend deel zzp-ers kan wegvallen van inkomsten niet opvangen

47% van de zzp-ers zijn niet in staat het wegvallen van zzp-inkomen via andere inkomsten op te vangen; 38% heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Dit blijkt uit het onderzoek naar de economische zelfstandigheid van zzp-ers, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het rapport Zelfbewust een Zelfstandige Positie.

Eind 2009 is een begin gemaakt door een pilotstudy naar het functioneren van zzp-ers tijdens de crisis. Ruim 1.000 ondernemers, verdeeld over alle economische sectoren, werkten mee aan dat onderzoek. In

2010 is het volledige panel van start gegaan. In dit rapport wordt de eerste meting van 2011 beschreven. Het panel is voor deze meting aangevuld tot circa 2.200 leden.

Vergeleken met de voorjaarsmeting van 2010 is een lichte toename te zien van het aandeel zzp-ers dat premies afdraagt. 76% heeft een aansprakelijkheidsverzekering (dit was 72%) en 38% is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid (dit was 36%). Per sector bestaan forse verschillen. In de bouw zijn zzp-ers veel vaker verzekerd tegen kortstondige ziekte en permanente arbeidsongeschiktheid (resp. 38% en 63%). In iets mindere mate maar in overeenstemming met het beeld in de bouw zien we dat ook terug in de sectoren landbouw en industrie. De dienstverlenende sectoren zoals de ICT, de zorg en welzijnssector en ook de overige dienstverlening blijven hierop achter. Aansprakelijkheidsverzekeringen worden het vaakst afgesloten in de bouw en de zorg en welzijn. Het minst gebeurt dit door ICTconsultants. Overigens zijn ICT’ers ook het vaakst helemaal niet verzekerd voor alle genoemde risico’s (29%). Hoger opgeleide zzp-ers dragen relatief minder vaak premies af ten opzichte van middelbaar en lager opgeleide zelfstandigen. Dit hangt sterk samen met de werkzaamheden (en daarmee dus ook het opleidingsniveau) in een bepaalde sector. Voor bijna alle risico’s dragen hoger opgeleide zzp-ers circa 5% minder vaak premies af dan gemiddeld. Dit komt overeen met de resultaten uit het zzp-panel van vorig jaar.

Zorgen voor de oudedag

Het blijkt dat gemiddeld 52% van de zzp-ers een deel van het inkomen uit hun onderneming aan de kant zet voor later. Dit percentage stemt overeen met de gepresenteerde uitkomsten over pensioenen in de najaarsmeting van 2010.

Meer dan de helft van de sparende zzp-ers spaart via een eigen bank- of beleggingsrekening (56%). Een op de vier zet inkomen voor de oude dag apart in een lijfrentepolis. Nog minder populair is de FOR en het openen van een geblokkeerde bankspaarrekening. Overige vormen waarin gespaard wordt voor de oude dag betreffen vaak investeringen in onroerend goed en vastgoed of het eigen bedrijf

GEEN REACTIES