Staffels 60-67 jaar vanaf 1 januari 2015

De Belastingdienst heeft п vooruitlopend op een officieel besluit – de maximale opbouwpercentages bij pensioenrichtleeftijd v≈≈r 67 jaar gepubliceerd.

Op 1 januari 2015 treden de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (Witteveen 2015) in werking. De jaarlijkse pensioenopbouwruimte wordt beperkt tot ten hoogste 1,875% voor regelingen gebaseerd op het middelloonstelsel en ten hoogste 1,657% voor regelingen gebaseerd op het eindloonstelsel. Bovendien wordt er een maximum gesteld aan het in aanmerking te nemen pensioengevend loon. In 2015 is het maximum pensioengevend loon € 100.000. De fiscale pensioenrichtleeftijd blijft in 2015 67 jaar.

Ook na het in werking treden van Witteveen 2015 mag in een pensioenregeling een pensioenrichtleeftijd lager dan 67 jaar worden opgenomen. Voor werknemers die na 1949 zijn geboren geldt dan wel de voorwaarde dat de omvang van het op te bouwen ouderdomspensioen niet hoger is dan het op basis van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen naar de lagere pensioenrichtleeftijd herrekende fiscaal maximale ouderdomspensioen ingaande op 67 jaar. Dit volgt uit artikel 18a, zesde lid, van de Wet LB. Deze actuariële herrekening kan zowel plaatsvinden in de opbouwfase als op de ingangsdatum van het pensioen. In de opbouwfase leidt de herrekening tot een lagere jaarlijkse maximale opbouw voor het ouderdomspensioen.

U kunt de door de Belastingdienst verstrekte informatie hieronder downloaden in pdf.

GEEN REACTIES