VAR-verklaring 2014 blijft langer geldig

Zolang het nog in te dienen wetsvoorstel rond de VAR in behandeling is, hoeft geen nieuwe verklaring voor 2015 te worden aangevraagd.

Op verzoek van de Tweede Kamer wordt een apart wetsvoorstel ingediend dat de Verklaring arbeidsrelaties regelt. Eerder was het de bedoeling van de regering om dit onderwerp mee te nemen in de fiscale verzamelwet 2014. Het nieuwe beleid dat in de wet wordt vastgelegd wijkt echter fundamenteel af van de huidige praktijk. Dit betreft met name het feit dat de opdrachtgever medeverantwoordelijk wordt voor de juistheid van een VAR-aanvraag.

Het kabinet heeft het voornemen dat een VAR aangevraagd gaat worden via een webmodule. Op die webmodule wordt dan meteen duidelijk gemaakt waar de opdrachtgever medeverantwoordelijkheid voor moet aanvaarden. Op die manier wil de regering de zogenoemde schijnzelfstandigheid tegen gaan.

Op dit moment wordt onderzocht of de webmodule tijdig gereed kan zijn. In augustus wordt dat duidelijk en als dat niet het geval wordt bezien welke alternatieven mogelijk zijn.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën: “Om rechtszekerheid te bieden aan de huidige VAR-houders heb ik besloten dat zij – in afwachting van de indiening van het wetsvoorstel rond de VAR en de besluitvorming daarover – geen verzoeken voor het kalenderjaar 2015 hoeven te doen.

De voor het kalenderjaar 2014 afgegeven VAR’s kunnen ook gedurende de eerste maanden van het kalenderjaar 2015 nog worden gebruikt. De termijn van de verlengde geldigheidsduur van de voor het jaar 2014 afgegeven VAR’s is afhankelijk van de besluitvorming in de Staten-Generaal over het wetsvoorstel.

Om te voorkomen dat onzekerheid bij de gebruikers van de VAR en een massale toeloop bij de Belastingdienst (waaronder de Belasting Telefoon) ontstaat, is het nodig dat de Belastingdienst de laatste week van juli en de maand augustus benut voor de communicatie hierover."

GEEN REACTIES