Sociale partners sluiten pensioenakkoord

Werkgevers en werknemers hebben een akkoord gesloten over een flexibel pensioen en AOW. Het akkoord koppelt de AOW- en pensioenleeftijd beide aan de levensverwachting. Ook hebben zij afgesproken de pensioenkosten te stabiliseren. De pensioencontracten moeten worden aangepast aan de effecten van de stijgende levensverwachting en schokbestendig worden gemaakt.

De AOW gaat in 2020 naar 66 jaar en wordt flexibel: gekozen kan worden om een jaar eerder te stoppen en de AOW op 65 jaar te laten ingaan. De uitkering is dan 6,5 procent lager. Iedereen kan er ook voor kiezen langer door te werken en krijgt dan een uitkering die 6,5 procent hoger is. De AOW wordt gekoppeld aan de verdiende lonen en niet meer aan de cao-lonen.

Sociale partners hebben afgesproken dat met ingang van 2011 de pensioenregelingen moeten zijn aangepast voor het opvangen van de stijgende levensverwachting. Per 2012 moeten de pensioencontracten zijn gemoderniseerd om – uitgaande van een stabiele premie – financiële ontwikkelingen op te kunnen vangen (´for better and for worse´). Ook moet de wetgeving daarvoor dan op orde zijn.

Pensioenleeftijd 67 jaar in 2025

De AOW-leeftijd wordt periodiek, op vooraf vastgelegde peildata, aangepast aan de verandering in de levensverwachting. Een wijziging van de AOW-leeftijd wordt 10 jaar van tevoren aangekondigd en vindt vervolgens om de 5 jaar plaats.

Dit impliceert een eerste leeftijdsverhoging per 2020 die nu wordt vastgelegd op 66 jaar en een volgende stap in 2025, die in 2015 wordt vastgesteld. Op grond van de huidige inzichten zal de AOW-leeftijd in 2025 uitkomen op 67 jaar. De ontslagleeftijd blijft vooralsnog gekoppeld aan de AOW-leeftijd.

Tweede pijler

Sociale partners willen ook bij de arbeidspensioenen in de tweede pijler voorkomen dat als gevolg van de toenemende levensverwachting de pensioenambitie sluipenderwijs en stilzwijgend wordt verhoogd. "Verandering van het huidige pensioencontract naar een contract dat opeenvolgende generaties dezelfde rechten aan pensioenjaren geeft bij hetzelfde aantal opbouwjaren is nodig."Sociale partners willen dat met ingang van 2011 de pensioencontracten worden aangepast om de gevolgen van de stijgende levensverwachting te incorporeren. "Dit dient premieneutraal plaats te vinden op grond van de fondsspecifieke situatie. De pensioenrekenleeftijd en AOW-leeftijd moeten op elkaar zijn afgestemd."

Uitgangspunt is het in stand houden van de huidige premiehoogte. Ontwikkelingen als inzakkende beurskoersen en verlging van de marktrente hebben daardoor direct invloed op de pensioenambities die dan moeten worden bijgesteld.

Er komt geen aparte regeling voor zware beroepen. "Een aparte zware beroepenregeling is niet nodig en niet uit te werken", aldus werkgevers en werknemers.

GEEN REACTIES