SNS ziet nieuwe hypotheekproductie in 2015 met 28% stijgen

© SNS

In 2015 is de nieuwe hypotheekproductie gestegen van € 49 miljard in 2014 naar € 62 miljard (+28%). Het aandeel NHG-hypotheken in de totale markt voor nieuwe hypotheekproductie daalde van 60% in 2013 tot 40% in 2015. Binnen deze markt groeide het aandeel hypotheken met een lange rentevaste periode (> 10 jaar) van 10% in de jaren voor 2014 tot 50%, wat te danken was aan het lage renteklimaat. Dit staat in het jaarbericht van SNS.

Het huidige lage renteklimaat leidt naast de langere looptijden tot meer vervroegde aflossingen en vroegtijdige renteherzieningen. Daarnaast zorgden meer verhuizingen en een trend om tijdens de looptijd van de hypotheek extra aflossingen te doen voor een hoger aflossingsniveau in de hypotheekmarkt.

Doordat verzekeraars en pensioenfondsen meer belangstelling toonden voor Nederlandse hypotheken, nam de concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt toe. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich zal voortzetten.

In lijn met het streven van SNS Bank om haar marktaandeel in particuliere hypotheken geleidelijk te vergroten, steeg de nieuwe productie tot € 2,1 miljard, van € 1,6 miljard in 2014. SNS, BLG Wonen en RegioBank droegen alle bij aan deze stijging. In een groeimarkt steeg het totale marktaandeel van de nieuwe particuliere hypotheken licht naar 4,1% (2014: 3,7%). Het marktaandeel gebaseerd op de totale particuliere hypotheekportefeuille daalde licht tot 6,9% (2014: 7,2%).

De hypotheekaflossingen bedroegen € 3,5 miljard, € 0,6 miljard hoger ten opzichte van 2014. SNS Bank streeft ernaar de retentiegraad te verhogen door het contact met hypotheekklanten te intensiveren. Tegen deze achtergrond introduceerde SNS in het vierde kwartaal van 2015 de Hypotheek Looptijdservice

Het totale aantal renteherzieningen vertoonde tevens een forse stijging in vergelijking met 2014, wat met name het gevolg was van het grote aantal vroegtijdige renteherzieningen gezien het huidige lage renteklimaat. De bruto particuliere hypotheekportefeuille van SNS Bank daalde in totaal naar € 45,0 miljard (ultimo 2014: € 46,6 miljard).

De kredietkwaliteit van particuliere hypotheken gaf een verbetering te zien. De instroom van particuliere hypotheken in default waarvoor een voorziening is getroffen was lager dan in 2014. Daarnaast daalde het totale aantal hypotheken in default en verbeterde de gewogen gemiddelde geïndexeerde LtV-ratio.

De voorziene particuliere hypotheken in default daalden van € 1.357 miljoen ultimo 2014 tot € 921 miljoen, als gevolg van een daling van de instroom en een toename in het aantal hypotheken waarbij de achterstand door de klant is ingelopen, ondersteund door een verdere verbetering van de Nederlandse economie en actiever achterstandenbeheer.

De nieuwe hypotheekinstroom had een relatief laag risicoprofiel door strengere acceptatie-eisen en omdat een groot deel van de nieuwe hypotheken wordt gedekt door de Nederlandse Nationale Hypotheek Garantie (NHG). In 2015 daalde het percentage door NHG gedekte nieuwe hypotheken naar 59% (2014: 67%). Deze daling werd grotendeels veroorzaakt door de verlaging van het maximum van de NHG van € 265.000 naar € 245.000 per 1 juli 2015. Ultimo 2015 viel 30% van de totale boekwaarde van particuliere hypotheken onder NHG (ultimo 2014: 28%).

Voor 2016 is de verwachting dat de huizenprijzen zullen blijven stijgen. Daarnaast zal door het huidige fiscale regime de nieuwe hypotheekproductie naar verwachting voornamelijk bestaan uit annuïteitenhypotheken. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een verbetering van de gemiddelde LtV van de particuliere hypotheken.

De vraag naar hypotheken met een rentevaste periode van 15 jaar of langer is als gevolg van het lage renteklimaat in belangrijke mate toegenomen. In 2015 bestond de nieuwe hypotheekproductie in de Nederlandse markt voor 40% tot 45% uit dergelijke hypotheken. Vanuit zowel franchise als de balans optiek, streeft SNS Bank ernaar haar marktaandeel in de hypotheekmarkt te vergroten. In dat kader heeft SNS Bank het percentage hypotheken met een lange rentevaste periode in de hypotheekproductie verhoogd.

Voor SNS Bank brengen hypotheken met een lange rentevaste periode meer herfinancierings-, model- en prijsrisico met zich mee dan hypotheken met een kortere rentetypische looptijd. SNS Bank heeft het verhoogde renterisico gedurende 2015 gemitigeerd met behulp van renteswaps en door de obligatieposities met een looptijd langer dan 15 jaar terug te brengen. Verder heeft SNS Bank de risicobereidheid voor deze hypotheken opnieuw vastgesteld om het hogere risicoprofiel te kunnen beheersen. Daarnaast wordt door SNS Bank zorgvuldig op de langere rente en de key rate duration gestuurd.

Het percentage hypotheken met een rentevaste periode tussen de 10 en 15 jaar steeg in totaal van 42% ultimo 2014 tot 50%. De percentages hypotheken met een variabele rente en een rentevaste looptijd tot 10 jaar daalden navenant.

(Bron: SNS)

GEEN REACTIES