Snelle verbetering startbrief in het belang van werknemer en pensioenadvisering

De AFM heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de informatievoorziening in de startbrief ten aanzien van kostentransparantie bij premieovereenkomsten.  De conclusie is dat het slecht gesteld is met de kostentransparantie. Slechts 7 % van de pensioenuitvoerders is transparant over kosten in de startbrief. Deelnemers die toetreden tot een pensioenregeling ontvangen nu in veel gevallen op grond van de startbrief geen concrete informatie over welk deel van de premie bestemd is voor de pensioenopbouw en kosten, alsook hoe deze elementen zich in de tijd ontwikkelen. FIDIN benadrukt dat een spoedige verbetering van de startbrieven van groot belang is voor een deelnemer in een pensioenregeling en voor het geven van een goed pensioenadvies.

Visie FIDIN

Pensioenuitvoerders zijn op grond van de Pensioenwet verplicht om bij premieovereenkomsten transparant te zijn over het deel van de premie dat bestemd is voor de pensioenopbouw, de kosten en de ontwikkeling van deze elementen in de loop van de tijd. Deze informatie behoort gegeven worden in de zgn. startbrief, die een nieuwe deelnemer bij toetreding tot een pensioenregeling ontvangt.  FIDIN vindt het van groot belang dat nieuw af te geven startbrieven alsnog spoedig aan de wettelijke eisen zullen voldoen, zodat werknemers bij de totstandkoming van een pensioenregeling correct worden geïnformeerd.

FIDIN heeft  in een uitgebracht Visiedocument over pensioenen concrete voorstellen gedaan voor een verdergaande transparantie ten aanzien van kosten, rendementen en risico’s van premieovereenkomsten. Hierbij zijn ook voorstellen gedaan voor een verbetering van transparantie tijdens de looptijd van de pensioenregeling. FIDIN stelt in haar Pensioenvisie dat de verplicht te verstrekken informatie over kosten, risico’s en rendementen op dezelfde wijze verstrekt wordt, volgens vergelijkbare wettelijke regels, als bij de particuliere beleggingsverzekeringen gebeurt. FIDIN acht het belangrijk dat deze informatie wordt gegeven in het belang van de zorgplicht die adviseurs hebben om een betrouwbaar en gedegen advies te geven.

GEEN REACTIES