Knelpunten in de praktijk van waardeoverdracht

SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van het ministerie van SZW de praktijk rondom waardeoverdracht in kaart gebracht Dit is de eerste stap in het proces om na te gaan of een heroverweging van het systeem nodig is.

Systeemaanpassingen noodzakelijk

Een conclusie uit het rapport: "De uitvoering van waardeoverdracht is complex en hangt af van verschillende factoren. Een aantal pensioenuitvoerders vindt de uitvoering van waardeoverdracht een administratieve ramp omdat zij in verschillende fasen van de procedure afhankelijk zijn van anderen en omdat alle communicatie op papier verloopt. 
Onderdekking vergroot de complexiteit omdat het proces steeds opnieuw moet worden opgeschort en bij voldoende dekking weer opgestart. Om administratieve problemen beheersbaar te houden zijn systeemaanpassingen noodzakelijk. Ook hierover moet steeds gecommuniceerd worden met andere betrokken partijen."

GEEN REACTIES