Slaagkans financiering gaat omhoog

Bedrijven slaagden er in het afgelopen jaar vaker in om financiering aan te trekken. Van de ondernemers geeft 78% aan dat zij hun kredietaanvraag geheel of gedeeltelijk gehonoreerd zagen ten opzichte van 62% een jaar eerder. Dat blijkt uit de Financieringsmonitor die minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) woensdag 22 juli 2015 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Minder bedrijven zoeken financiering

Weliswaar zochten minder bedrijven vorig jaar naar financiering buiten de ruimte die hun huidige kredietfaciliteiten hen bieden: 17% van het bedrijfsleven ten opzichte van 21% in het jaar daarvoor. Deze ontwikkeling doet zich hoofdzakelijk voor in het mkb, dat in 2014 nog te maken had met een matige binnenlandse consumptie.

Andere financieringsdoelen

Tegelijkertijd is het aantrekken van de bredere economie wel zichtbaar in de veranderende financieringsdoelen. Bedrijven zijn vaker dan in voorgaande jaren van plan het geld in te zetten voor investeringen in bedrijfsmiddelen en huisvesting. Werkkapitaal (geld voor de bedrijfshandelingen van dag tot dag) is nog steeds de voornaamste reden om geld te zoeken, maar het belang van dit doel nam wel af. En dat is belangrijk, omdat een deel van deze middelen werd gebruikt voor verliesfinanciering.

De slaagkans gaat omhoog

Lang niet alle bedrijven die financiering zoeken, krijgen dit ook daadwerkelijk. Maar de slaagkans is wel omhoog gegaan. In 2014 kreeg 78% van het bedrijfsleven dat financiering zocht dit ook in meer of mindere mate. Het jaar daarvoor was dit nog 62%. De verbetering is voelbaar in alle grootteklassen, maar er bestaan nog steeds grote verschillen. Wegens gebrekkig onderpand en een te hoog ervaren risico door de kredietverstrekker krijgt 57% in het kleinbedrijf (een deel van) het gezochte bedrag.
 Vaker op zoek naar alternatieven

Bedrijven gaan vaker op zoek naar alternatieve bronnen van financiering en doen dan een beroep op privévermogen of inbreng van vrienden of familie. Ook zijn meer bedrijven op zoek naar een mix van eigen en vreemd vermogen en zien ze vaker alternatieven voor bankfinanciering. Te denken valt hierbij aan leasing, factoring en crowdfunding in verschillende maten van belang. Het overgrote deel van het bedrijfsleven stapt echter nog steeds naar de bank om hun plannen te financiering. Dit gebeurt wel in steeds mindere mate alleen nog maar bij de vaste huisbank.

De Financieringsmonitor: meetinstrument voor de behoefte aan bedrijfsfinanciering

De Financieringsmonitor is het grootste onderzoek naar de financieringsbehoefte van ondernemingen in Nederland en wordt al sinds 2008 in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken door Panteia uitgevoerd. Twee keer per jaar worden 1.400 bedrijven gevraagd naar hun financieringsbehoefte, de mate waarin zij in deze behoefte hebben kunnen voorzien en naar zaken als financieringsdoel, het gebruik van alternatieve bronnen en de voorwaarden waartegen zij financiering aan kunnen trekken. De monitor geeft daarmee een actueel en overzichtelijk beeld van de vraag naar bedrijfsfinanciering en wordt onder meer gebruikt om de Tweede Kamer te informeren over het actuele financieringsklimaat.

Meer onderzoek naar bedrijfsfinanciering

Door de jaren heen heeft Panteia veel ervaring en kennis opgedaan over bedrijfsfinanciering. Naast de Financieringsmonitor voor het Ministerie van Economische Zaken, voert Panteia ook de Survey on the Access to Finance of SMEs (SAFE) uit voor de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank. Ook is onderzoek gedaan naar verschillende alternatieve financieringsvormen zoals informele investeerders en leasing en factoring.

Bron: persbericht

GEEN REACTIES