Sekseneutrale tarieven zetten ORV-markt op zijn kop

Jonge mannen profiteren van de sekseneutraliteit, vrouwen van boven 50 jaar zijn de gedupeerden.

Sinds 21 december 2012 mogen verzekeraars geen onderscheid meer maken tussen mannen en vrouwen. MoneyView onderzocht voor het Special Item Overlijdensrisicoverzekeringen wat de gevolgen zijn voor de overlijdensrisicopremies die mannen, vrouwen en polishouders bij een verzekering op twee levens sinds die datum moeten betalen. Deze zijn vervolgens vergeleken met de premies die golden tot die datum. Hierbij is gekeken naar profielen met looptijden variërend tussen 10 en 30 jaar, verzekerden tussen 25 en 50 jaar en verzekerde kapitalen van € 50.000,- tot en met € 400.000,-.

Vervolgens is gekeken naar de premieverschuiving op basis van de gemiddelde premies bepaald over de gehele markt, maar ook naar de premieverschuiving van de goedkoopste verzekering per profiel. Daarbij komt het regelmatig voor dat de aanbieder van de goedkoopste verzekering een andere is geworden. Hierbij geldt dat een aantal verzekeraars het moment van invoering van sekseneutrale tarieven hebben aangegrepen om het volledige tarief aan te passen, wat enigszins vertroebelend werkt. Daar komt bij dat maatschappijen bij de invoering van sekseneutrale tarieven mogelijk een veiligheidsmarge hebben aangehouden, omdat vooraf niet zeker is welke invloed de aanpassingen hebben op de verhoudingen tussen mannen en vrouwen in de portefeuille van de verzekeraar.

De gemiddelde premie is voor mannen over de gehele linie gedaald. Vooral jonge mannen profiteren het meest van de invoering van sekseneutrale tarieven. Zo is een 25-jarige man gemiddeld ruim 19% goedkoper uit dan voorheen. Naarmate de man ouder wordt neemt het verschil geleidelijk af, maar een 50-jarige man is gemiddeld nog steeds 14,5% goedkoper uit.

De premieverschuiving van de goedkoopste verzekering laat echter een ander beeld zien. Waar bij een 25-jarge man nog een premiedaling van bijna 11% zichtbaar is, is de goedkoopste verzekering voor mannen met een leeftijd van 35 en 40 jaar tussen 1% en 5% duurder geworden dan voorheen.

De reden hiervoor is dat een aantal aanbieders het moment van overgaan op sekseneutrale tarieven hebben gebruikt om ook hun tariefstructuur aan te passen.

Voor vrouwen geldt een tegenovergesteld beeld, waardoor vooral oudere vrouwen duurder uit zijn.

Een vrouw van 50 jaar is gemiddeld bijna 17% duurder uit dan voorheen. De premieverschuiving voor jonge vrouwen blijft echter redelijk beperkt. Vrouwen tussen 25 en 35 jaar gaan gemiddeld slechts tussen 1,2% en 2,3% meer premie betalen.
Dit is een opvallend klein verschil dat waarschijnlijk kan worden verklaard door het feit dat de verschillen tussen sterfte van mannen en vrouwen niet bij alle leeftijden even groot zijn. Waar de sterfte rond de 65-jarige leeftijd voor mannen circa 60% hoger is dan voor vrouwen, is het verschil beneden de 50-jarige leeftijd soms zelfs minder dan 20%.

Opvallend is dat de ontwikkeling van de goedkoopste premies in spiegelbeeld lijkt plaats te vinden. Een vrouw van 25 jaar is nu voor de goedkoopste verzekering 39% meer premie kwijt dan voorheen. Dit kan worden verklaard door een andere tariefstructuur, maar het is tevens aannemelijk dat er voor deze categorie bij de overgang naar sekseneutrale tarieven een extra veiligheidsmarge is ingebouwd ten aanzien van de verhouding mannen/vrouwen.

Twee levens

Bij verzekeringen op twee levens is gekeken naar de tarieven voor een man als hoofdverzekerde, waarbij een drie jaar jongere vrouw is meeverzekerd. De gemiddelde premies voor verzekeringen op twee levens zijn voor alle leeftijden gedaald, waarbij vooral voor jongere stellen de grootste daling zichtbaar is. Een stel, waarbij de hoofdverzekerde 25 jaar is en de medeverzekerde 22 jaar, is gemiddeld ruim 11% goedkoper uit. Ook een ouder stel is echter minimaal nog steeds ruim 6% goedkoper uit dan voorheen. Hiervoor zijn twee verklaringen te geven. Enerzijds is sprake van een premieverhoging als gevolg van de veiligheidsmarges die de aanbieders hebben moeten incalculeren omdat onzeker is welk effect de invoering van sekseneutrale tarieven op de samenstelling van de verzekeringsportefeuille zal hebben. Anderzijds hebben veel aanbieders de gelegenheid aangegrepen om hun tarieven te herzien op basis van recentere sterftetafels en aangepaste kostenopslagen.

De premies van de goedkoopste verzekering zijn echter in de meeste gevallen hoger geworden dan voorheen. Bij stellen tussen 25 en 40 jaar liggen de premies nu zo’n 5,5% tot 8,8% hoger dan vorig jaar. Dit bevestigt wederom het feit dat de ingecalculeerde veiligheidsmarges premieverhogend hebben gewerkt. Alleen bij de leeftijden vanaf 45 jaar is een kleine daling zichtbaar, maar dit komt omdat dat de goedkoopste aanbieder niet altijd dezelfde is gebleven.

GEEN REACTIES