Sekseneutrale tarieven in de praktijk

De Europese Commissie heeft richtsnoeren goedgekeurd aan de hand waarvan de verzekeringssector sekseneutrale tarieven kan invoeren.

In zijn uitspraak in de zaak Test-Aankoop van 1 maart 2011 gaf het Europese Hof van Justitie de verzekeraars tot 21 december 2012 de tijd om dezelfde verzekeringspremies en –uitkeringen te gaan hanteren voor mannelijke en vrouwelijke klanten.

Viviane Reding, vicevoorzitter van de Commissie en commissaris voor Justitie, en de belangrijkste verzekeraars in de EU hielden in september 2011 overleg over hoe de sector zich naar de uitspraak van het Hof kan schikken.

De nieuwe richtsnoeren van de Commissie werden opgesteld na overleg met nationale overheden, verzekeraars en consumenten en geven praktische aanbevelingen bij de gevolgen van de uitspraak. Ze moeten ten goede komen aan zowel consumenten als verzekeringsmaatschappijen.

Concurrentievoordeel voor ‘first mover’

"Toen het Hof van Justitie op 1 maart van dit jaar zijn beslissing in de zaak Test-Aankoop bekendmaakte, beloofde ik dat de Commissie de verzekeraars en consumenten zou helpen om zich naar de uitspraak te schikken," aldus Viviane Reding, vicevoorzitter van de Commissie en EU-commissaris voor Justitie. "Door deze richtsnoeren goed te keuren één jaar vóór de door het Hof gestelde termijn afloopt, zijn we onze belofte nagekomen. De verzekeringssector zelf moet nu een vlotte overgang naar een volledig gelijke behandeling van mannen en vrouwen waarborgen. De Commissie zal erop toezien hoe de sector de uitspraak van het Hof in praktijk brengt. Ik verwacht dat de verzekeraars die als eerste uniforme tarieven voor mannen en vrouwen aanbieden, een concurrentievoordeel zullen hebben op de Europese markt."

Alleen nieuwe contracten

De nieuwe richtsnoeren omvatten een aantal kwesties die opdoken tijdens het overleg met de lidstaten en betrokken partijen. Er wordt onder meer duidelijk gesteld dat de uitspraak alleen van toepassing is op nieuwe contracten, meer bepaald contracten die worden afgesloten vanaf 21 december 2012. Er worden ook specifieke voorbeelden van ‘nieuwe contracten’ gegeven zodat uniforme tarieven voor mannen en vrouwen overal in de EU vanaf dezelfde datum worden toegepast.

Gender-gerelateerde praktijken

Bovendien geven de richtsnoeren voorbeelden van gender-gerelateerde verzekeringspraktijken die verenigbaar zijn met het beginsel van uniforme premies en uitkeringen voor mannen en vrouwen, en die niet zullen worden gewijzigd door het arrest Test-Aankoop. Die praktijken zijn zeer divers, van de berekening van technische voorzieningen tot het prijsniveau van herverzekeringen, verzekeringen voor medische zorg of gerichte marketingactiviteiten.

. Ook gevolgen voor motorrijtuigen en ziektekosten

Het arrest Test-Aankoop betekent niet dat vrouwen altijd dezelfde premie voor een autoverzekering zullen betalen als mannen.

Nu betaalt een jonge mannelijke bestuurder, ook al rijdt hij voorzichtig, hogere premies voor een autoverzekering gewoon omdat hij een man is

De uitspraak bepaalt dat verzekeraars sekse niet langer mogen gebruiken als een bepalende risicofactor om individuele verschillen in premies te rechtvaardigen. De premies voor voorzichtige bestuurders – mannen én vrouwen – zullen voortaan dalen op basis van individueel rijgedrag. De uitspraak is niet van toepassing op andere gewettigde factoren voor risicobeoordeling, en de prijzen zullen een weergave van het risico blijven. Geslacht is een bepalende factor voor risicobeoordeling in ten minste drie belangrijke productcategorieën: motorrijtuigenverzekering, levensverzekering/lijfrente en particuliere ziektekostenverzekering.

Voor deze drie categorieën zal een overgang naar uniforme tarieven waarschijnlijk gevolgen hebben voor individuele premies en/of uitkeringen voor mannen en vrouwen. Afhankelijk van het product kunnen voor bepaalde consumentengroepen de premies stijgen of dalen.

De Europese Commissie: "De verzekeringssector is concurrerend en innovatief, en moet deze aanpassingen kunnen doorvoeren en aantrekkelijke, gelijkwaardige producten voor mannen en vrouwen kunnen aanbieden zonder onverantwoorde effecten op het algemene prijsniveau. Prijsdalingen die het gevolg zijn van uniforme tarieven moeten net als prijsstijgingen op een billijke manier worden doorgerekend aan de consument."

Het arrest van het Europese Hof van Justitie

GEEN REACTIES