Rekenregels per 1 juli 2012

In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2012 opgenomen.

In een ministeriële regeling is geregeld, dat per 1 juli 2012 het bruto wettelijke minimumloon op basis van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) zal stijgen met (na afronding) 0,66%.

De uitkeringsniveaus welke via de netto-netto-koppeling worden vastgesteld en de normen in de toeslagenwet zullen door bovenstaande aanpassing in het netto minimumloon eveneens wijzigen per 1 juli aanstaande. In deze rekenregels zijn de nieuwe uitkeringsbedragen per 1 juli 2012 weergegeven. Bij de berekening van de uitkeringsbedragen is rekening gehouden met de geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon. De dubbele algemene heffingskorting wordt (met uitzondering van de AOW) vanaf 1 januari 2012 afgebouwd in het referentieminimumloon.

GEEN REACTIES