Regels portefeuillerecht blijven in stand

Wat betreft het incassorecht wil minister De Jager nog nader kijken naar hoe zich dit verhoudt tot de doelstellingen van het provisieverbod.

Dit schrijft hij in de brief ‘Verdere uitwerking beleid provisieverbod complexe producten’ van 13 december 2011 aan de Tweede Kamer.

De Jager heeft het portefeuillerecht (artt. 101-104 Wft) bezien in het licht van het beoogde zuivere marktmodel voor advies en bemiddeling bij producten die onder het provisieverbod vallen. “Deze regels kunnen mijns inziens in stand blijven al zal hun materiële belang vooral door het afnemen van de provisiestromen minder worden.”

Incassorecht

“Wat betreft het incassorecht wil ik nog nader kijken naar hoe zich dit verhoudt tot de doelstellingen van het provisieverbod. Voor het overige wil ik de mogelijkheden bezien of de verplichting dat aanbieders en adviseurs/bemiddelaars elkaar in staat stellen om hun zorgplicht na te komen nadere specificatie behoeft met betrekking tot het delen van informatie. Ik wil daarbij de bezien of, en zo ja hoe, kan worden geborgd dat informatie die door een aanbieder aan een klant wordt verstrekt, ook met de adviseur/bemiddelaar van die klant wordt gedeeld.”

Brief Verdere uitwerking beleid provisieverbod

GEEN REACTIES