Reële dekkingsgraad ABP is slechts 70%

In de officiële dekkingsgraad is geen rekening gehouden met toekomstige indexatie en compensatie voor indexatieachterstand.

Op de website van MeJudice berekenen actuaris Roland van Gaalen en Martin Pikaart, voorzitter AVV, dat ABP op dit moment een tekort heeft van € 126 miljard. “De indruk dat alles op orde is wordt nog versterkt door de officiële dekkingsgraad van ABP van 106% aan het einde van 2013. Maar helaas, dit percentage is de waarde van het fondsvermogen ten opzichte van alleen de nominale pensioenverplichtingen. Die zijn exclusief toekomstige indexatie en ook exclusief compensatie voor de indexatieachterstand van 9% en voor de rechtenkorting met 0,5% die in 2013 is toegepast.”

In 1998 was de reële dekkingsgraad van ABP ruimschoots boven de 100%, stellende auteurs, met een extra buffer die einde 2013 zou overeenkomen met een overschot van € 23 miljard. “Dat overschot is in de tussenliggende vijftien jaren dus omgeslagen naar een tekort van €126 miljard. Uit ons onderzoek, gebaseerd op informatie uit jaarverslagen van het ABP, blijkt dat het verschil van €149 miljard grotendeels is toe te schrijven aan drie oorzaken: toegenomen levensverwachting, negatief overrendement en te lage premies.”

“De toegenomen levensverwachting verklaart een verlies van €54 miljard. Het overrendement op de bezittingen hebben wij gedefinieerd ten opzichte van het totale rendement dat benodigd is om gelijke tred te houden met de reële verplichtingen. Dat is gelijk aan de rekenrente plus het effect van wijzigingen in de rekenrente op de waarde van de verplichtingen.

Wat blijkt? Het totale overrendement was in de jaren 1999-2013 negatief, wat geleid heeft tot een schade van €36 miljard. En dat terwijl de financiële opzet van het ABP uitgaat van positief overrendement. Daar komt nog bij dat het totaal van afgedragen premies ver onder de kostprijs van een waardevast pensioen heeft gelegen. Het resulterende premietekort bedraagt €53 miljard.”

Martin Pikaart en Roland van Gaalen reageren op een eerder artikel van Joop Hartog. Die stelde dat ouderen voldoende hebben bijgedragen aan premies en derhalve niet doen aan potverteren ten koste van de jongeren. Pikaart en Van Gaalen reageren op deze stelling.

GEEN REACTIES