AFM en DNB: Nieuw FTK-plan in strijd met Goudswaard en Frijns

De toezichthouders zijn teleurgesteld dat de mogelijkheid om de premie te dempen op basis van verwachte rendementen is behouden bij de huidige middelloonregelingen

“Dat is niet in lijn met de conclusies van eerdere evaluaties, waaronder die van de commissies Goudswaard en Frijns (2010). Bij het rekenen met een verwacht rendement wordt in feite aangenomen dat het rendement met zekerheid wordt gehaald. Of deze rendementsverwachting wordt gerealiseerd is echter onzeker, waardoor de uitkering die de deelnemer kan verwachten onder druk komt te staan. AFM en DNB kunnen dit niet rijmen met het karakter van het belangrijkste pensioencontract in het huidige stelsel, dat nog steeds wordt gekenmerkt als een uitkeringsovereenkomst.”

AFM en DNB reageren op de contouren van een nieuw financieel toetsingskader die staatssecretaris Klijnsma heeft geschetst.

Snelle inwerkingtreding

Beide toezichthouders vinden het belangrijk dat de staatssecretaris aanstuurt op een snelle inwerkingtreding van het nieuwe FTK. “AFM en DNB begrijpen dat het voor de pensioenfondsen een uitdaging zal zijn om het nieuwe FTK in een kort tijdsbestek te implementeren, maar hebben er vertrouwen in dat de sector hiertoe in staat is.”

Transparanter en evenwichtiger

“Het nieuwe FTK voorziet in noodzakelijk ‘technisch onderhoud’, waarbij een aantal kwetsbaarheden van het huidige kader wordt geadresseerd.”
AFM en DNB zien als belangrijkste verbeteringen dat het pensioenstelsel schokbestendiger wordt door betere spreiding van financiële mee- en tegenvallers en stabieler wordt door de middeling van de dekkingsgraad.

Verder wordt het stelsel transparanter door meer duidelijkheid over de verdeling van de lusten en de lasten en evenwichtiger door duidelijke voorwaarden die worden gesteld aan toeslagverlening."

Meer fundamentele herziening nodig

Het nieuwe FTK betekent een belangrijke stap vooruit, stellen AFM en DNB,, net als het wetsvoorstel van begin dit jaar ter verbetering van de pensioencommunicatie. “Maar duidelijk is dat voor de langere termijn een meer fundamentele herziening van het pensioenstelsel nodig is om tot een werkelijk houdbaar stelsel te komen. Door demografische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen staat het draagvlak voor het huidige systeem immers onder druk en dit maakt een discussie over het stelsel noodzakelijk.

AFM en DNB steunen het voornemen van de staatssecretaris om op korte termijn een brede discussie over de toekomst van het stelsel te voeren. De toezichthouders leveren vanuit hun inhoudelijke expertise graag een bijdrage aan deze brede discussie.”

GEEN REACTIES