Q&A’s over CAR

Hieronder volgt een lijst met Q&A&’s van het Verbond van Verzekeraars over het CAR-model. De verzekeraarskoepel heeft de lijst samengesteld omdat zij vindt dat het Verbondsstandpunt in sommige (pers)reacties niet helemaal juist is begrepen of als onduidelijk is ervaren. Daarom licht het Verbond op deze manier uitgebreid toe waarom het voor CAR kiest.

E-mailloket voor vragen over CAR

Het Verbond heeft een e-mailloket geopend waar leden van het Verbond, maar ook het intermediair, terechtkunnen met vragen en suggesties over het CAR model. Het e-mailadres waar de vragen en suggesties naar toe kunnen is: car@verzekeraars.nl.

1. Wat is de essentie van Customer Agreed Remuneration (CAR)?

De essentie van CAR is dat de beloning van de onafhankelijke adviseur berust op een expliciete afspraak met de klant. Dus niet langer, zoals in het huidige provisiesysteem, op een afspraak tussen intermediair en verzekeraar.

De klant en zijn adviseur spreken de aard en omvang van de dienstverlening en de daarbij behorende beloning met elkaar af en leggen dat vast.

In CAR passen geen geldstromen van de aanbieder naar de adviseur. Uitzondering vormt de beloning voor expliciet afgesproken werkzaamheden die de intermediair van de verzekeraar overneemt. Daarop zijn de regels van uitbesteding van toepassing. CAR maakt de rolverdeling zuiver en is een tegenwicht voor de schijn van belangenverstrengeling. De verzekeraar levert het product en zorgt voor de nakoming; de intermediair levert het advies.

2. Waarom kiest het Verbond voor CAR?

Voor veel consumenten blijft het belangrijk om advies te kunnen krijgen. Het Verbond gelooft in de toekomst van onafhankelijk advies op een wijze die recht doet aan de maatschappelijke verwachting. CAR past in het streven naar een toekomstbestendige intermediaire distributie.

Het huidige intermediairmodel ligt maatschappelijk steeds meer onder vuur. De politiek dreigt met rigoureuze ingrepen. Bij gebrek aan eigen initiatief van de markt om de problemen die worden ervaren, op te lossen, raakt de sector elke grip op richting, inhoud en timing kwijt. Dit kan tot desastreuze consequenties voor verzekeraars en intermediair leiden. Het Verbond wil niet lijdzaam toezien. Met een herkenbare proactieve houding als onderdeel van het bredere programma VerzekeraarsVernieuwen, neemt het Verbond zijn verantwoordelijkheid. Met CAR wordt gepoogd richting te geven aan de discussie op een wijze die de toekomstbestendigheid van het intermediaire distributiekanaal dient.

3. Is niets doen een optie?

Niets doen is altijd een optie. Maar niet voor het Verbond en anderen die hechten aan instandhouding van het intermediaire kanaal. Niets doen zou een gevaarlijke onderschatting van het politiek-maatschappelijk sentiment rondom het beloningsdossier zijn. Ook als het Verbond dit initiatief niet zou hebben genomen, zou de discussie zijn doorgegaan. Maar dan zonder inbreng door de markt

4. Is het Verbond dan voorstander van nog meer regels?

Nee. Integendeel: door het Verbondsvoorstel wordt het oerwoud aan regelgeving teruggedrongen. Het Verbond vindt dat kritisch moet worden gekeken naar het geheel aan regelgeving en toezicht. Dit mede in het licht van de inconsistenties met privaatrechtelijke bepalingen. Met CAR vervallen bijvoorbeeld de regels over de provisiebalans en inducement.

5. Wil het Verbond CAR op de kortst mogelijke termijn invoeren?

Nee. Het Verbond brengt zijn standpunt over CAR in de door de Minister aangekondigde evaluatie van de wetgeving in die dit voorjaar start.

CAR vraagt aanpassing van de wetgeving. Zelfs in het gunstigste geval is niet te verwachten dat er nieuwe regels voor 2011 zullen gelden. Daarbij moet de publicatie van nieuwe regels niet worden verward met de inwerkingtreding van CAR. Wij hebben altijd aangegeven dat er tijd nodig zal zijn voor invoering door de markt. Daarbij kan verschil worden gemaakt tussen levensverzekeringen en schadeverzekeringen. We kunnen ons voorstellen dat de invoering voor bijvoorbeeld schadeverzekeringen wordt gefaseerd. In het paper wordt daarop ook gewezen. Een zorgvuldige transitie is uitgangspunt. Het Verbond zal zijn gedachten hierover binnenkort bekendmaken.

6. Realiseert het Verbond zich dat CAR een grote verandering voor het intermediair is?

Ja, dat realiseren we ons ten volle. Daarom beraden we ons ook op eventuele ondersteuning bij de transitie naar een nieuw beloningsmodel als het zover is.

Overigens is de verandering voor verzekeraars minstens even groot. Ook voor hen betekent het een verstrekkende ingreep in het businessmodel als elke financiële prikkel tot verkoop wegvalt. Het werken met netto prijzen en de herinrichting van de ICT-omgeving hebben ingrijpende consequenties.
7. Geeft het Verbond de intermediairs de schuld van de problemen?

Nee, er is geen sprake van schuld of verwijten. Intermediairs en verzekeraars hebben langjarig in een wettelijk gereglementeerde situatie over de beloning met elkaar gewerkt. Daarin zijn de laatste jaren door allerlei wettelijke ingrepen veranderingen aangebracht.

Steeds duidelijker is geworden dat dit systeem voor het onafhankelijke intermediair niet meer is toegerust op de eisen van de tijd. In de maatschappelijke discussie geven de argumenten uit het verleden onvoldoende weerwoord. Bedrijfseconomisch is het vertrouwde provisiesysteem inmiddels ondergraven door transparantie en het wegvallen van de kruissubsidies als gevolg van wettelijke maatregelen als Adviesmatch en Bgfo.

Dat vraagt om een gezamenlijke inspanning en niet om verwijten over en weer.

8. Verbiedt het Verbond provisie nu wel of niet?

Nee, als daarmee wordt bedoeld dat de verzekeraar de beloning kan blijven incasseren. Dat kan best een percentage van de premie zijn. Deze beloning kan via de verzekeraar worden geïncasseerd.

Ja, als met provisie wordt bedoeld dat de beloning door de verzekeraar wordt verstrekt zonder dat deze is gebaseerd op een expliciete afspraak met de klant en zonder dat de beloning transparant is. Het Verbond is dus geen voorstander van het blijven hanteren van een niet vooraf met de klant afgesproken beloning, die een niet-transparant onderdeel is van de bruto premie.

9. Erkent het Verbond dat een intermediair werk uit handen van de verzekeraar kan nemen en dat daar een beloning tegenover kan staan?

Ja. Als een verzekeraar werk uitbesteedt aan een intermediair kan er uiteraard sprake zijn van een vergoeding hiervoor. Daarvoor gelden de regels van uitbesteding. Dat vraagt een expliciete afspraak en het moet gaan om werkzaamheden die horen tot de taak van verzekeraars

10. Denkt het Verbond dat de consument al klaar is voor CAR?

Nee. Dat moet uiteraard groeien. Daarvoor kan de eerder genoemde transitietermijn ook dienen. Uit onderzoek blijkt wel dat er sprake is van een snelle stemmingswisseling onder consumenten ten gunste van ‘directe beloning’. Ook de ervaringen van voorlopers onder het intermediair op dit gebied bevestigen dit.

11. Is het CAR-standpunt van het Verbond een gedragen marktstandpunt?

Ja, het bestuursbesluit is bekrachtigd door de Ledenvergadering. Dat wil niet zeggen dat er geen discussie is gevoerd, maar na uitgebreid beraad is gekozen voor dit standpunt. Het belang van een toekomstbestendig intermediairkanaal staat daarbij voorop.

GEEN REACTIES