Productverantwoordelijkheid bij aanbieden via een pool

De AFM gaat in op de vraag wie verantwoordelijk is voor het productontwikkelingsproces als verzekeringsproducten door middel van een pool worden aangeboden.

De AFM verduidelijkt het artikel met betrekking tot het productontwikkelingsproces dat per 1 januari 2013 in het Bgfo is opgenomen.

Artikel 32 Bgfo schrijft voor: “Een financiële onderneming (…) die financiële producten aanbiedt of samenstelt en in de markt verkrijgbaar stelt, beschikt over adequate procedures en maatregelen die waarborgen dat bij de ontwikkeling van het financieel product op een evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de belangen van de consument, cliënt en, indien van toepassing, de begunstigde van het financieel product en dat het financieel product aantoonbaar het resultaat is van deze belangenafweging."

In de pdf-uitgave van Findinet Bgfo 2013 met praktische uitleg van de nieuwe regels merken wij in pag. 8 op dat dit artikel ook van toepassing is op bijvoorbeeld bemiddelaars die een product uit bestaande producten samenstellen en dat samengestelde product adviseren aan of bemiddelen voor een cliënt.

Datzelfde geldt voor andere partijen, zoals inkoopcombinaties.

De AFM behandelt in de nieuwsbrief van september de vraag wie er verantwoordelijk is voor het productontwikkelingsproces als een gevolmachtigde agent verzekeringsproducten aanbiedt door middel van een pool.

“De verantwoordelijke partij is in dit geval de hoofdontwikkelaar van het product. De hoofdontwikkelaar is de partij die vorm geeft aan bijvoorbeeld de productvoorwaarden, de keuze van het distributiekanaal en de marketing. Deze partij is in de positie om eventuele aanpassingen aan het product en alles dat daarmee samenhangt door te voeren. Dit betekent overigens niet dat andere betrokken partijen geen verantwoordelijkheid hebben. Ook zij moeten dus een productontwikkelingsproces van voldoende kwaliteit hebben. Per casus wordt bekeken wie waarvoor verantwoordelijk is.”

De AFM schetst voor een aantal situaties wie verantwoordelijk is voor het productontwikkelingsproces:

1. De verzekeringsvoorwaarden van een product zijn ontwikkeld of aangepast door de gevolmachtigde agent. De gevolmachtigde agent is in dit geval verantwoordelijk voor het productontwikkelingsproces en is het eerste aanspreekpunt voor de AFM. De AFM kan zich wel tot de verzekeraar wenden voor informatie over de totstandkoming van de premie (bijvoorbeeld actuariële gegevens).

2. Producten zijn ontwikkeld op basis van (standaard) voorwaarden van de poolleider. De poolleider is in dit geval verantwoordelijk voor het productontwikkelingsproces en is het eerste aanspreekpunt voor de AFM.

3. Producten zijn ontwikkeld op basis van (standaard) voorwaarden van een andere volmachtgever dan de poolleider. De betreffende volmachtgever is in dit geval verantwoordelijk voor het productontwikkelingsproces en is het eerste aanspreekpunt voor de AFM.

4. Producten zijn ontwikkeld op basis van (standaard) voorwaarden van een andere verzekeraar (mogelijk een voormalig volmachtgever). De gevolmachtigde agent is in dit geval het eerste aanspreekpunt voor de AFM. De gevolmachtigde agent en de opsteller van de voorwaarden kunnen allebei betrokken worden bij een eventueel onderzoek. De opsteller van de voorwaarde kan bijvoorbeeld gevraagd worden om informatie te verstrekken over de totstandkoming van de premie (bijvoorbeeld actuariële gegevens).

GEEN REACTIES