Kamer legt plafond in hoogte toezichtkosten

De kosten van financieel toezicht kunnen in beginsel alleen stijgen met de inflatiecorrectie. En kleinere adviseurs/bemiddelaars moeten meer worden ontzien.

De Tweede Kamer heeft een amendement met deze strekking van VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries aangenomen.

Dat amendement wil waarborgen dat de toezichtkosten niet onevenredig hard stijgen. “Toezichtkosten worden via de sector uiteindelijk doorberekend aan de consument. Daarom stelt de indiener voor om de huidige totale toezichtkosten van DNB en AFM in principe alleen met inflatiecorrectie te laten stijgen.” Dat voorstel is door de Kamer met handopsteken aangenomen.

Alleen in bijzondere omstandigheden heeft de regering de benodigde vrijheid om het toezicht op een adequate wijze aan te passen aan die omstandigheden en een kostenstijging goed te keuren die hoger is dan de inflatiecorrectie. In dat geval wordt het besluit van de ministers nader gemotiveerd en toegestuurd aan de Tweede Kamer via het ‘pas toe of leg uit’ principe.

Bij de vaststelling van kostenplafonds dienen de bijdragen aan het Europees toezicht buiten beschouwing te worden gelaten. Hiertoe worden in de berekening van de kostenplafonds de kosten van Europees toezicht eerst verwijderd uit de toezichtkosten van het voorafgaande jaar en wordt die kostenpost er aan het einde van de berekening van de hoogte van de begroting weer aan toegevoegd. Het amendement heeft derhalve uitsluitend betrekking op de kosten van het nationale toezicht.

Motie om kleinere partijen te ontzien

Ook een motie van Aukje de Vries, mede-ondertekend door D66, CDA, PvdA en SP werd aangenomen. Daarin wordt de regering gevraagd ervoor te zorgen dat kleinere partijen bij de uitwerking in de ministeriële regeling meer worden ontzien bij het vaststellen van de nieuwe, hogere tarieven. De ondertekenaars van de aangenomen motie constateren dat in het wetsvoorstel adviseurs en bemiddelaars in 2014 een vaste heffing per onderneming betalen en een staffel dat hoe groter je bent, hoe minder je per fte betaalt. Zo betaalt een bedrijf tot 20 fte € 195 per fte, terwijl een bedrijf groter dan 500 fte maar € 9 per fte betaalt.

GEEN REACTIES