Premie vrijwillige ANW-vangnetverzekering niet aftrekbaar

Iemand sluit vrijwillig een ANW-vangnetverzekering en betaalt de premie buiten de werkgever om. Hij trekt de premies als negatief loon af omdat volgens hem sprake is van een pensioenregeling. En mocht die redenering niet gevolgd worden dan is in elk geval sprake van een lijfrenteverzekering waarvan de premies aftrekbaar zijn.

Beide argumenten worden door het hof verworpen. Om de premies als negatief loon in aftrek te kunnen brengen, zal sprake moeten zijn van een direct verband tussen de afgesloten verzekering en een dienstbetrekking waaruit loon wordt genoten. Nu de verzekering door eiser zelf vrijwillig is afgesloten en de premiebetaling, overeenkomstig de nadrukkelijke wens van de werkgever, geheel buiten de werkgever van eiser om verloopt, is van een dergelijk verband geen sprake.

Ook voldoet de verzekering niet aan de eisen die gesteld worden aan een lijfrenteverzekering. Het hof ziet hierbij als belangrijkste punt dat in de polis het verbod tot afkoop ontbreekt. De stelling van eiser dat het afkoopverbod op grond van de Pensioen- en spaarfondsenwet dwingendrechtelijk onderdeel is geworden van de overeenkomst wordt verworpen. Het afkoopverbod dient uitdrukkelijk in de polis te zijn opgenomen, hetgeen hier niet het geval is. Vaststaat dat noch in de polis, noch in de verzekeringsvoorwaarden, een afkoopverbod is opgenomen. Gelet op het vrijwillige karakter van de verzekering ligt een dergelijk verbod ook niet voor de hand, vindt het hof. De verzekeringnemer kan, indien hij dit wenst, afzien van verdere premiebetaling waardoor de overeenkomst wordt beëindigd. Vanaf het moment van beëindiging van de overeenkomst vervalt de risicodekking. De enkele vermelding in de polis dat de verzekering geen afkoopwaarde heeft, verandert daar niets aan.

Het volledige vonnis

GEEN REACTIES