Plan om schorsingstermijn motorvoertuigen te verruimen

Als een eigenaar zijn voertuig voor langere tijd niet gebruikt is het mogelijk de WA-verzekering, motorrijtuigenbelasting en APK tijdelijk stop te zetten.

Daarvoor moet het kenteken worden geschorst. Een schorsing duurt maximaal 1 jaar en gaat in op de dag dat de schorsing wordt aangemeld. Een geschorst voertuig mag niet op de openbare weg rijden of staan. Na 1 jaar loopt de schorsing automatisch af. De overheid wil via een ministeriële regeling deze schorsingstermijn verlengen of flexibeler maken. Met dat laatste wordt bedoeld het hanteren van verschillende termijnen voor verschillende voertuigcategorieën.

Met de wijziging van de regelgeving wordt beoogd om met de schorsingstermijn beter aan te sluiten op het gebruik van voertuigen en te zorgen voor een lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven.

Ter consultatie ligt geen conceptregeling, maar wordt een aantal vragen gesteld, zoals “Wat is een wenselijke schorsingstermijn? En waarom vindt u dat?

Denk aan: verschillende schorsingtermijnen per voertuigcategorie, een onderscheid naar leeftijd van het voertuig (bijv. old-timers), een combinatie van beiden, zelf een termijn kiezen (1,2,3,4,5 jaar), een minimumtermijn met automatische verlening, etc.”

Het is niet mogelijk te schorsen voor onbepaalde tijd. Schorsen is bedoeld om een eigenaar/houder van een voertuig voor een beperkte tijd te vrijwaren van de voertuigverplichtingen. Schorsen zonder eindtermijn is strijdig met de uitgangspunten van de Wegenverkeerswet. Door in principe oneindig te kunnen schorsen verdwijnt de prikkel het voertuig op de wettelijke voorgeschreven wijze over te dragen of uit de registratie te halen.

Reacties zijn mogelijk tot uiterlijk 9 juni 2016 via de internetconsultatie website.

GEEN REACTIES