Pensioenkoepels: Besluit FTK maakt stelsel onbetaalbaar

De pensioenkoepels hebben kritisch gereageerd op de kabinetsvoornemens naar aanleiding van de evaluatie van het financieel toetsingskader. In het nieuwe Besluit FTK worden de parameters verlaagd, waardoor de verwachte rendementen lager uitkomen en worden hogere buffereisen gesteld. "In combinatie zal deze stapeling van prudentie leiden tot een stelsel dat niet betaalbaar is, waarin pensioenregelingen sterk moeten worden versoberd en indexering niet of nauwelijks te realiseren is. Deze ingezette lijn is gebaseerd op de perceptie dat het huidige kader zou aanzetten tot het nemen van risico’s. De impact van dit alles wordt niet zichtbaar gemaakt", aldus VB, UvB en Opf.

"Daarnaast constateren wij dat zelfs het gedeeltelijke effect van de verzwaring van de parameters zo in kaart is gebracht, dat de werkelijke, grotere impact niet uit de analyses blijkt. Op deze wijze wordt afbreuk gedaan aan de feitelijke doelstelling om de houdbaarheid van het pensioenstelsel te vergroten."

Geen indexatielabel

Het is slechts één van de vele kritiekpunten van de pensioenkoepels. Ook willen zij op een andere manier met de pensioendeelnemers communiceren. "Publicatie van reële dekkingsgraden geeft meer inzicht in de financiële positie van pensioenfondsen, maar kent nog wel enkele praktische bezwaren. Communicatie van verwachte geïndexeerde pensioenaanspraken op het pensioenoverzicht is onwenselijk. Het gaat dan immers om een overzicht met jaarlijks wisselende pensioenbedragen waarvoor de deelnemer nauwelijks kan beoordelen of de verwachte bedragen toereikend zijn in zijn situatie. Aan dergelijke individuele prognoses kleven dan ook praktische haken en ogen."

GEEN REACTIES