Pensioenfederatie reageert kritisch op AFM-rapport

Kosten alleen zijn geen dwingende reden voor pensioenfondsen om te fuseren en voortgaande regelgeving over kostentransparantie leidt tot hogere uitvoeringskosten.

De Pensioenfederatie onderschrijft in haar reactie op het AFM-rapport ‘Kosten pensioenfondsen’ weliswaar het belang van goed inzicht in de kosten van vermogensbeheer en andere uitvoeringskosten maar plaatst ook kanttekeningen bij het onderzoek.

De pensioenkoepel erkent dat nog winst is te behalen bij het zicht krijgen op alle kosten die samenhangen met vermogensbeheer ("De aandacht van de fondsen hiervoor is in de afgelopen 2 jaar wel sterk gegroeid, wat ook tot uiting komt in een kritischer opstelling jegens vermogensbeheerders"), maar: "Voor de overige uitvoeringskosten is er weinig nieuws: deze zijn bekend uit eerder onderzoek. Het ene pensioenfonds heeft meer uitvoeringskosten dan het andere, maar dat kan in belangrijke mate worden verklaard uit het feit dat er ook heel verschillende regelingen (van zeer gestandaardiseerd tot zeer flexibel en dus complexer maatwerk) zijn en uiteenlopende serviceniveaus; een afweging dus tussen kwaliteit en kosten. Daarnaast kan het een bewuste keuze van fondsen zijn om hogere kosten te accepteren als prijs voor zelfstandigheid." "Kosten alleen zijn geen dwingende reden voor schaalvergroting, zoals AFM suggereert. Daar komt bij dat schaalvergroting in de praktijk vaak niet eenvoudig is. Los van het feit dat verschillende regelingen daarvoor moeten worden geharmoniseerd, werpt ook de overheid fiscale en mededingings-technische belemmeringen op die fusies in de weg kunnen staan.

Een blijvend punt van aandacht is de informatievoorziening over alle uitvoeringskosten richting deelnemersraden en verantwoordingsorganen: wat zijn de kosten en blijven ze binnen de afgesproken kaders? Extra uitvoeringskosten vloeien voort uit voortgaande regelgeving en verplichtingen die worden opgelegd door de overheid en de toezichthouders."

GEEN REACTIES