Pensioen scoort bij burgers niet hoog op de agenda

Men hecht groter belang aan werkloosheid, misbruik van uitkeringen en toeslagen, armoede, koopkracht , buitenlandse arbeidskrachten en sociale voorzieningen.

Tweemaal per jaar wordt in de Issuemonitor Pensioenen onderzoek gedaan naar de beleving van burgers over de oudedagsvoorziening en trends en ontwikkelingen op dit terrein. Het onderzoek bestaat uit een monitordeel waarin elke meting dezelfde vragen worden gesteld en uit een themadeel waarin elke meting specifieke vragen over een bepaald thema worden gesteld.

In de voorjaarsmeting is ingegaan op de vraag of burgers het nodig vinden dat er fundamenteel wordt nagedacht over de manier waarop het aanvullend pensioen in de toekomst moet worden ingericht, waarom zij dat vinden en waarover de ‘pensioendialoog’ volgens hen zou moeten gaan.

Het onderzoek is gebaseerd op een representatieve enquête onder n=812 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Om ook uitspraken te kunnen doen over gepensioneerden, personen die in loondienst werken en ZZP-ers zijn deze groepen extra gerepresenteerd. De gegevensverzameling van het onderzoek heeft plaatsgevonden tussen 16 mei en 23 mei 2014.

Enige uitkomsten

Op het terrein van inkomen, werk en samenleven, legt 37% prioriteit bij pensioenen

Het pensioen wordt op dit moment niet als het meest belangrijke onderwerp gezien waaraan de regering aandacht zou moeten besteden. Op het terrein van werk, inkomen en samenleven, hecht men een groter belang aan de bestrijding van de werkloosheid (70%), het tegengaan van misbruik van uitkeringen en toeslagen (62%), de armoede in Nederland (48%), de handhaving van de koopkracht (40%), buitenlandse arbeidskrachten die in Nederland komen werken (38%) en de sociale voorzieningen (38%). Voor 37% van de Nederlanders staat het onderwerp pensioenen overigens wel hoog op de agenda. Zij vinden het pensioen dan ook één van de belangrijkste thema’s op SZW-terrein. Naar leeftijd zijn hierin duidelijke verschillen: hoe ouder men is, des te belangrijker men het onderwerp pensioenen vindt.

De kennis over pensioenen blijft beperkt

De (zelf ingeschatte) kennis over pensioenen is – net als in voorgaande jaren – beperkt: 28% van het Nederlands publiek zegt er (zeer) veel van te weten. Ook op kennisgebied zijn duidelijke verschillen naar leeftijd te zien, want hoe ouder men is, des te meer kennis men zegt te hebben over het eigen pensioen. Daarnaast is de arbeidssituatie van mensen van invloed op het kennisniveau. ZZP’ers en hoger opgeleiden geven vaker dan gemiddeld aan (zeer) veel kennis over het eigen pensioen te hebben.
44% van de Nederlanders denkt onterecht dat werknemers in een collectieve pensioenregeling een eigen pensioenpotje opbouwen. Gepensioneerden denken dit aanzienlijk vaker (51%).

Meer zorgen over het pensioenstelsel en de eigen pensioensituatie

Een grote meerderheid maakt zich zorgen over het pensioenstelsel in Nederland (69%). Dat is een stijging ten opzichte van 2013 (62%). In het bijzonder maakt men zich zorgen over de toekomst van de AOW (69%) en in iets mindere mate over het aanvullend pensioen (58%). Maakte zich in 2013 nog 32% van de Nederlanders zich zorgen om het eigen pensioen, in 2014 is dat aantal gestegen tot 38%.

Vier op de tien Nederlanders denken dat de manier waarop het huidige pensioenstelsel geregeld is, slecht voor de eigen situatie uitpakt. Ook hier is een leeftijdseffect zichtbaar, want hoe jonger men is des te vaker men denkt dat het huidige pensioenstelsel slecht voor de eigen situatie uitpakt. Het huidige pensioenstelsel acht men – net als in voorgaande jaren – relatief gunstig voor 55-plussers (34%) en minder gunstig voor mensen tot 35 jaar (9% vindt het voor deze groep gunstig).

Vertrouwen in het pensioeninkomen is afgenomen

Ongeveer vier op de tien gepensioneerden geven net als in mei 2013 aan dat hun huidige pensioen onvoldoende is om van te leven zoals zij willen. Deze opvatting is sterk gerelateerd aan inkomen. Zo zegt 65% van de gepensioneerden met een beneden modaal inkomen dat hun pensioen niet voldoende is om te leven zoals zij zouden willen, terwijl driekwart van de gepensioneerden met een één tot twee keer modaal inkomen dit wel vindt.

Betaalbaarheid is belangrijk probleem

Ontwikkelingen en consequenties die nadelig zijn voor de betaalbaarheid van de pensioenen worden door een derde als zeer problematisch ervaren. Dit geldt ook voor de weinige keuzemogelijkheden die werknemers hebben ten aanzien van hun pensioen.

GEEN REACTIES