Pensioen 2100: geen systeem van kapitaaldekking, maar omslagstelsel

© Pensioen2100

Als het aan Jacques van de Vall en Stef Borghouts (beiden jarenlange ervaring als bestuursleden bij pensioenfondsen) ligt gaat het nieuwe pensioen eerder in de richting van een omslagstelsel en wordt het huidige systeem van kapitaaldekking losgelaten. Ze willen het huidige pensioenvermogen als buffer boven dit omslagsysteem te hangen. Deze buffer blijft in reële termen vervolgens in stand. De buffer financiert het omslagtekort, maakt (collectieve) waardeoverdracht mogelijk en maakt het systeem extra geloofwaardig. Ze hebben dit plan de naam ‘pensioen2100’ gegeven.

In Nederland is kapitaaldekking wettelijk verplicht voor de tweede pijler. De initiatiefnemers stellen dat dat aangepast zou kunnen worden. “In de Europese Richtlijn voor pensioenen is expliciet opgenomen dat deze richtlijn niet van toepassing is op omslagstelsels. Dat betekent dat Pensioen 2100 nationaal geregeld zou kunnen worden en in ieder geval voldoet aan de Europese pensioenrichtlijn”.

Uitgangspunten
Op de site pensioen2100 staat eea uitgewerkt is het model ook doorgerekend. Zo zijn er oa de volgende uitgangspunten:

  • De premie fluctueert niet en wordt vastgesteld op een niveau dat tot in lengte van jaren volgehouden kan worden. De premie is een vast percentage van de pensioengrondslag. Er wordt rekening gehouden met de eerste pijler.
  • De buffer heeft meerdere functies: zichzelf in standhouden in reële termen op een niveau van 45 jaarpremies, het tekort op omslag opvangen en (collectieve) waardeoverdracht mogelijk maken.
  • De rechten van de deelnemers worden gesplitst in basisrechten en voorwaardelijke rechten, die afzonderlijk op individueel niveau geregistreerd worden. De basisrechten worden jaarlijks verhoogd met ingelegde premies en de toegekende indexatie.
  • Spelregels bij tegenvallend rendement (hoewel Pensioen 2100 al haalbaar is bij een reëel rendement van 0,8%)

Berekeningen kloppen
De initiatiefnemers hebben het systeem aan de hand van een voorbeeldpensioenfonds doorgerekend tot en met het jaar 2060. “Dit fictieve fonds ontvangt in 2016 225 miljoen aan premies, keert 225 miljoen aan pensioen uit en heeft een buffer van 10 miljard. De populatie van dit fonds, de premie en de pensioenuitkeringen ontwikkelen zich conform de CBS bevolkingsprognose 2016-2060. Uit de berekeningen blijkt dat dit langdurig kan met een reëel rendement van 0,8%. Bij de start is er nog geen omslagtekort. Door de vergrijzing ontstaat dit tekort en loopt op tot circa 50%. Na 2060 is de buffer nog steeds 45 jaarpremies groot. Dus ook na 2060 kan het omslagtekort van 50% nog steeds uit de buffer gefinancierd worden. Het systeem is toekomstbestendig. Het omslagtekort blijft stabiel door langer door te werken bij een stijgende levensverwachting.”

(Pensioen2100.com)

GEEN REACTIES