PE-perikelen: doorlopen versus hakken in het zand

Op het moment dat Adfiz nieuwe onderhandelingen met het ministerie eist, start CDFD de aanbesteding van de centrale (PE)examenbank.

Mede namens CFD, NVF, NVGA en OvFD beschuldigt Adfiz-directeur het ministerie van Financiën ervan onvoldoende uitvoering te geven aan de motie rond het PE-examen. De Tweede Kamer heeft de minister gevraagd overleg met de sector te voeren over mogelijke versoepelingen van de voorgestelde PE-regels.

Het ministerie heeft inderdaad een gesprek gevoerd met de sector, maar van echt overleg was geen sprake, schrijft Hartman.

“In de ogen van de brancheorganisaties houdt overleg voeren in dat partijen standpunten uitwisselen over mogelijke oplossingen, dat partijen er blijk van geven een goed begrip te hebben van elkaars standpunten; en dat partijen vervolgens bespreken hoe de verschillen tussen standpunten overbrugd kunnen worden. Van een dergelijke invulling van het overleg is tot op dit moment nog geen sprake geweest. En dat terwijl ons nog slechts 1 maand rest om tot een voorstel te komen dat ook door de sector gedragen wordt.

In het gesprek dat het ministerie met de sector ter uitvoering van de motie heeft gevoerd, is het ministerie niet bereid geweest met de sector haar ideeën over oplossingsrichtingen te delen en te bespreken. Voorafgaand aan het gesprek met de gehele sector hebben de brancheorganisaties het ministerie verzocht om een voorbespreking. De brancheorganisaties hebben daarbij het ministerie uitdrukkelijk gevraagd ook mogelijke oplossingsrichtingen van het ministerie ter bespreking voor te leggen. Daarbij heeft het ministerie alleen willen uitspreken dat voor het Ministerie het verplichte PE examen vooralsnog de enige oplossing is.”

Uitkomst van het gesprek is dat ambtenaren van het ministerie eerst met de minister gaan overleggen en daarna terugkomen met de uitkomst van het overleg. De brancheverenigingen vinden dat daarna het ‘echte overleg’ moet beginnen.

De vraag is natuurlijk of in de praktijk een overleg mogelijk is waarbij een brug geslagen kan worden tussen de verschillende standpunten. De oplossing kan moeilijk ‘een beetje toets en een beetje PE-uren’ zijn. Er zal in elk geval voor één uitgangspunt gekozen moeten worden en dan kan over de verfijningen onderhandeld worden. Findinet heeft al eerder betoogd dat alles erop wijst dat de PE-toets er zal komen.

Wat dat betreft laat CDFD er geen gras over groeien en kondigt de start aan van de aanbesteding van de centrale examenbank. “De aanbesteding betreft de ontwikkeling van circa 3.800 extra toetsvragen, de constructie van toetsvragen voor permanente educatie (PE) en het structurele onderhoud van de totale content.”

Formeel laat CDFD de mogelijkheid open dat alsnog van de PE-toets wordt afgezien: “Uitgangspunt bij de werkzaamheden die in de voorbereidende sfeer worden verricht, is dat deze niet leiden tot onomkeerbare stappen. De Minister van Financiën behoudt de ruimte om de aanbesteding geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te stoppen. De aanleiding daartoe kan komen van wijzigingsvoorstellen van de Tweede Kamer of inbreng van de brancheorganisaties.”

Maar dat zou geen reden moeten zijn voor de brancheorganisaties om op slechts één schaakbord te blijven schaken.

GEEN REACTIES