OvFD fel tegen hypothekenakkoord

Bezuinigingsakkoord berooft starter van vrijheid en kansen op de woningmarkt, aldus OvFD; NVHP is gematigder.

Volgens het crisisakkoord van de Tweede Kamer moeten hypotheken die vanaf januari 2013 worden gesloten gedurende de looptijd in 30 jaar volledig en ten minste annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek. Tevens wordt – om de risico’s van hoge hypotheekschulden verder te beperken – de loan-to-value ratio geleidelijk beperkt tot 100%.

OvFD

“In het Begrotingsakkoord wordt gesteld dat daarmee belangrijke structurele hervormingen op de woningmarkt plaatsvinden. Het gaat echter feitelijk om geïsoleerde maatregelen, zonder dat de woningmarkt integraal en fundamenteel wordt hervormd. De woningmarkt is vrijstel tot stilstand gekomen, starters zijn van cruciaal belang voor de doorstroming op de woningmarkt en het is juist deze groep die het zwaarst wordt getroffen door de aangekondigde maatregelen.

Het feit dat alleen hypotheken die volledig en annuïtair worden afgelost in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek, zal tot gevolg hebben dat iedere keuzemogelijkheid voor een andere – in de individuele situatie wellicht beter passende – hypotheekvorm verdwijnt. De maandlasten worden door een volledige, annuïtaire aflossing ook veel hoger. Het beperken van de loan-to-value ratio tot 100% zal er daarnaast voor zorgen dat veel minder starters een hypotheek kunnen aangaan.

Vraag is ook wat men onder nieuwe hypotheken verstaat. Huizeneigenaren met bestaande hypotheken gaan echt niet verhuizen, als ze daarmee onder de regels voor nieuwe hypotheken komen te vallen. Dus verdere stagnatie van de woningmarkt.

De voorgestelde maatregelen zijn dus absoluut onvoldoende om de woningmarkt weer op gang brengen. Positief feit is wel dat de overdrachtsbelasting permanent wordt verlaagd tot 2%. Deze verlaging zal echter onvoldoende zijn om de negatieve gevolgen uit de andere maatregelen te compenseren."

NVHP

“Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners juicht toe dat een meerderheid van de Tweede Kamer thans initiatieven neemt om het vertrouwen op de woningmarkt te bevorderen. De NVHP aanvaardt de klaarblijkelijk onontkoombare politieke realiteit dat (nieuwe) aflossingsvrije hypotheken niet langer voor hypotheekrente aftrek in aanmerking komen. Dit kan afhankelijk van de situatie verstrekkende gevolgen hebben. Wel is het bestuur van de NVHP van oordeel dat binnen dit gegeven de markt de vrijheid moet houden om die hypotheekvormen te kiezen, die het best aansluiten bij de persoonlijke situatie van de klant.

Het besluit om de loan to value ratio geleidelijk te beperken tot 100% zal betekenen dat consumenten in de toekomst een groter bedrag aan eigen middelen moeten hebben om de kosten van advies, taxatie en overdrachtsbelasting zelf te financieren. De toegevoegde waarde van een erkend hypothecair planner zal daarbij meer en meer blijken.”

GEEN REACTIES