Overstromingsrisico´s verzekerbaar

Op 29 april studeerde Rob Lengkeek cum laude af op het onderwerp ´De verzekerbaarheid van het overstromingsrisico in buitendijkse riviergebieden.´ Belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat het verzekeren van overstromingsrisico&acutes i Rob Lengkeek komt tot de conclusie dat het verzekeren van overstromingsrisico&acutes in buitendijkse riviergebieden onder bepaalde voorwaarden mogelijk is. Deze voorwaarden hangen enerzijds samen met de bereidheid van verzekeraars en herverzekeraars om het risico te accepteren tegen een verlangde premie en anderzijds van de bereidheid van de afnemers van een verzekering om die verlangde premie te betalen."Verzekeraars oriënteren zich op de schadekans, dus hoe vaak overstroming is te verwachten (frequentie) en op het scenario met de grootst mogelijke schadeomvang die de verzekerde objecten kunnen oplopen (severity). De uiteindelijk te verwachten omvang van de schade wordt vooral beïnvloed door de bouwconstructie en door de locatie waar deze zich bevindt. Het product van schadekans (frequentie) en de grootst mogelijk verwachte schadeomvang (severity) bepaalt de risicoblootstelling (exposure). Bij de afweging van deze factoren wordt door (her)verzekeraars gelet op het aantal te verzekeren objecten waarvan de eigenaren premie betalen. Hoe groter het aantal eigenaren dat premie betaalt, des te meer kunnen door verzekeraars geprijsde risico&acutes worden uitgesmeerd tot een verantwoord niveau."Eén van de vele deelconclusies van Lengkeek is, dat herverzekeraars meer dan verzekeraars kijken naar het cumulatierisico. "Het cumulatierisico: het risico waarbij meerdere objecten bij schade betrokken raken door één evenement is bij overstroming van belang om verschillende redenen. Een overstroming treft in een gebied alle huizen, doet zich voor over een bepaalde rivierlengte en vindt doorgaans plaats in een bepaalde, meestal korte, tijdsperiode. Herverzekeringscontracten zijn gevoelig voor het &acuteserie effect? bij schade. Niet één huis wordt bij een bepaald type overstroming getroffen maar alle huizen in de regio waar de overstroming zich afspeelt. Door de geringe bebouwingsdichtheid van huizen in buitendijkse gebieden ten opzichte van de verstedelijking in laag gelegen binnendijkse gebieden in Nederland lijkt het cumulatierisico in buitendijkse gebieden relatief gering. Bij een geschatte waarde van ? 300.000,00 per woning en een volume van bijvoorbeeld drie contingenten van 1000 woningen in eenzelfde gebied of rivierlengte betekent dat voor premiecalculatie bij een geschat ´total loss´ scenario toch een schadepotentieel dat juist voor herverzekeraars tot bijna 1 miljard euro kan oplopen. Herverzekeraars worden geconfronteerd met het cumulatierisico als bijvoorbeeld drie onderscheiden verzekeraars met elk een contingent van 1000 woningen intekenen. Het onderzoek wijst uit dat herverzekeraars zich nadrukkelijk willen oriënteren op de totale exposure. Die totale exposure voor herverzekeraars is belangrijk. Het bepaalt de mogelijkheden voor een verzekeraar om zich te kunnen herverzekeren. Die mogelijkheden zijn van invloed op het acceptatiebeleid, de polisvoorwaarden en het premiebeleid."

GEEN REACTIES