Overenthousiaste adviesbrief leidt tot aansprakelijkheid Afab

Afab is als tussenpersoon bij een aandelenleaseovereenkomst aansprakelijk voor 80% van schade gezien de wervende inhoud van de begeleidende brief. Ook woog de rechter het feit mee dat eiser zich alleen tot Afab had gewend voor een uitbreiding van een lening.

Een klant sluit een kredietovereenkomst door tussenkomst van Afab van 32.500 euro. 12.500 euro wordt aangewend om een bestaand krediet af te lossen en het restant wordt aan de klant uitgekeerd. Afab stuurt naar aanleiding van deze overeenkomst de volgende brief naar de klant:

´Naar aanleiding van onze plezierige gesprekken, doe ik u deze UNIEKE 5-JARIGE SPAARKREDIET overeenkomst toekomen. Met dit krediet kunt U onbeperkt boetevrij aflossen en opnemen tot een limiet van 32.500 euro. (?) Uniek is dat U, zoals u in het aanhangsel kunt lezen, uitsluitend rente hoeft te betalen over het opgenomen saldo. Dit houdt in dat Uw bruto-maandlast slechts 257,73 euro bedraagt (0,793% x 32.500). Het is zeer aantrekkelijk dit krediet af te lossen met Vliegwiel-spaarplan van AEGON, waarvan de prognose is bijgevoegd. Grote voordeel van dit unieke spaarplan is dat U gemiddeld 97,35 euro per maand belastingvrij dividend (winstdeling) ontvangt!! Dit houdt in dat U met een zeer lage netto-inleg van slechts 122,65 per maand (220 -/- 97,35 dividend) een belastingvrije uitkering van +/- 33.000 euro ontvangt, waarmee U dan in een keer Uw krediet na slechts 5 jaar kunt aflossen! Uiteraard mag U ook méér sparen! U kunt dan namelijk de looptijd aanzienlijk verkorten of U houdt een groter eindkapitaal over! ´

Bij deze brief is het aanvraagformulier voor zogenaamde "RenteRetour Vliegwiel"-overeenkomst meegezonden, die de klant inderdaad afsluit voor een totaal aankoopbedrag van bijna 19.500 euro. Maandbedrag: 220 euro, looptijd 180 maanden.

De aandelenleaseovereenkomst is per 2 maart 2007 beëindigd. De klant heeft ter zake een bedrag van 2.206,00 euro ontvangen. Hij spreekt Afab aan omdat het bedrijf toerekenbaar tekort is geschoten in de uitvoering van de opdrachtovereenkomst.

Hulppersoon

Afab verweert zich door te stellen dat zij heeft gehandeld als hulppersoon van AEGON. Er zou geen sprake zijn van een adviesovereenkomst ter zake van een beleggingsproduct. Zij trad alleen op als cliëntenremisier Afab zou haar klant enkel op een aandelenleaseproduct opmerkzaam hebben gemaakt.

De rechtbank volgt deze redenering niet: Gelet op het door Afab opgestelde begeleidend schrijven waarin de aandelenleaseconstructie wordt toegelicht, heeft de taak van Afab zich niet beperkt tot het enkel aanbrengen van de klant bij de effecteninstelling. Zij heeft ook actief geadviseerd in het beleggen in een bepaald financieel product in verband met een door de klant via Afab afgesloten kredietovereenkomst. Op grond van het vorenstaande kan Afab in deze dan ook worden aangemerkt als financieel adviseur.

De gedragingen van Afab kunnen niet op grond van artikel 6:76 BW aan AEGON worden toegerekend. Dit artikel is alleen van toepassing als AEGON bij de uitvoering van een verbintenis gebruik maakt van de hulp van andere personen. De verwijten hebben echter betrekking op de handelwijze van Afab in de fase voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst, dus op de handelwijze van Afab als financieel adviseur.

Niet gewaarschuwd voor mogelijke risico´s

De vraag is of Afab de klant voor mogelijke risico´s heeft gewaarschuwd. Daarbij laat de rechtbank zwaar wegen dat de klant niet verzocht heeft om een aandelenleaseovereenkomst.

Het staat vast dat Afab de aandelenleaseconstructie heeft voorgesteld in combinatie met een kredietovereenkomst. De brief van Afab verbindt het aflossen op de kredietovereenkomst aan de te verwachten opbrengst van de geadviseerde aandelenleaseovereenkomst. De brief maakt niet duidelijk dat de opbrengst veel lager kan zijn dan de hoofdsom van de aandelenleaseovereenkomst, laat staan dat duidelijk wordt gemaakt dat aan de aandelenleaseovereenkomst het risico is verbonden dat de inleg per maand verloren gaat en dat er zelfs een risico bestaat op een restschuld. Nu niet is gebleken dat Afab verdere mededelingen heeft gedaan waarmee de klant op dit risico is geattendeerd en evenmin is gebleken dat Afab is nagegaan in hoeverre de klant dit risico wenste te lopen, heeft Afab niet gehandeld als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mocht worden verwacht. Dat betekent dat Afab toerekenbaar te kort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en aansprakelijk is voor de door de klant als gevolg daarvan geleden schade.

Het volledige vonnis

GEEN REACTIES