Ouderen én jongeren verwachten dat pensioen ontoereikend is

Jongeren verwachten 64% middelloon te krijgen terwijl zij 74% nodig vinden en dan zijn hun verwachtingen nog te hooggespannen.

Als het parlement instemt met de verlaging van het Witteveenkader naar 1,75% per jaar dan zal het pensioeninkomen voor jongeren niet hoger zijn dan 50% van het laatstverdiende inkomen. Dat geldt ook als men doorwerkt tot het 72e jaar.

Het Verbond van Verzekeraars heeft door GfK laten onderzoeken welke verwachtingen jongeren (tussen 18 en 35 jaar) en ouderen (tussen 50 en 65 jaar) omtrent hun pensioen hebben.

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren van 18 tot 35 jaar verwachten dat zij minder pensioen zullen krijgen dan zij denken nodig te hebben om rond te komen. Men verwacht gemiddeld 64 procent van het middelloon te krijgen, terwijl 74 procent nodig wordt geacht. Ouderen verwachten 79 procent nodig te hebben en 69 procent te krijgen. Volgens het Verbond van Verzekeraars zijn die verwachtingen, in het licht van de ingrepen in het stelsel, nog te hooggespannen.

Jongeren vinden het een iets groter probleem dan ouderen als na pensionering hun inkomen lager ligt dan 50 procent van hun middelloon. 79 procent van de jongeren heeft hier een probleem mee tegen 76 procent van de ouderen. Acht procent van de ouderen geeft aan hier geen enkel probleem mee te hebben tegen 4 procent van de jongeren.

Verwachte pensioenleeftijd: 65,5 jaar

Gemiddeld denkt men met 65,5 jaar met pensioen te kunnen. Opmerkelijk is dat jongeren en ouderen hier dezelfde inschatting maken. Slechts 8 procent denkt tot 70 jaar door te werken. Jongeren verwachten na hun pensionering vaker in deeltijd te moeten doorwerken dan ouderen. Van de jongeren verwacht 31 procent nog een deeltijdbaantje te moeten zoeken en van de ouderen is dat 25 procent.

De meerderheid van de jongeren (69 procent) vindt het niet logisch dat zij zullen moeten doorwerken tot hun 72e als de nieuwe plannen doorgaan. Dertien procent van de jongeren vindt dit echter wel logisch. Bij ouderen liggen die percentages op zesenvijftig procent respectievelijk twintig procent vindt dit het echter wel logisch.

Het onderzoek is gehouden onder in totaal 973 consumenten en de resultaten zijn gewogen naar het Nederlands gemiddelde. Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 18 t/m 20 juni 2013 en betrof een online enquête

GEEN REACTIES