Ouderdomspensioen wordt beschouwd als werkloosheidsuitkering

Minister Asscher: рEen ouderdomspensioen wordt, evenals een WW-uitkering, beschouwd als een inkomensvervangende uitkering vanwege werkloosheid.с

Asscher gaat in een brief aan de Tweede Kamer in op het feit dat UWV op een WW-uitkering het prepensioen in mindering heeft gebracht.

Een juiste beslissing, aldus Asscher: “In de Werkloosheidswet (en tevens in het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten) is de hoofdregel dat inkomsten wegens ouderdomspensioen, zoals een prepensioen, geheel op de uitkering in mindering worden gebracht. Deze regeling is ontstaan om te voorkomen dat er een cumulatie van werkloosheidsuitkeringen ontstaat. Een ouderdomspensioen wordt, evenals een WW-uitkering, beschouwd als een inkomensvervangende uitkering vanwege werkloosheid. Aangezien er een prikkel moet blijven bestaan om het werk te hervatten, bedraagt het totale inkomen (WW+ouderdomspensioen) wanneer er niet gewerkt wordt daarom maximaal 70 procent van het laatstverdiende loon.”

GEEN REACTIES