Opnieuw bevestigd: bijna 70% is volledig pensioenonbewust

In opdracht van Wijzer in Geldzaken heeft TNS NIPO het pensioenbewustzijn onderzocht. Slechts 10% van de werknemers is geheel pensioenbewust.

Het rapport Derde meting pensioenbewustzijn-meter toont een soortgelijke uitkomst als de AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen (zie ook ‘Ruim tweederde gelooft nog steeds in 70%-sprookje’): het is droevig gesteld met het pensioenbewustzijn van de Nederlandse werknemers.

Wel blijkt dat werknemers die actief door hun werkgever worden geïnformeerd over hun pensioen beter op de hoogte zijn van hun persoonlijke pensioensituatie. Deze groep is 20% minder pensioenonbewust dan werknemers die niet door de werkgever zijn geïnformeerd.

Pensioenbewustzijn in Nederland vrijwel onveranderd

Het pensioenbewustzijn in Nederland is vrijwel onveranderd. Nog steeds is het grootste deel van de Nederlanders volledig pensioenonbewust. Hoewel er een verschuiving heeft plaatsgevonden in 2011 van deels pensioenbewusten naar deels pensioenonbewusten, is het aandeel volledig pensioenbewusten (10%) en volledig pensioenonbewusten (69%) vrijwel gelijk gebleven.

Cruciale rol voor werkgevers bij vergroten pensioenbewustzijn

Een actieve rol van de werkgever in het informeren over het pensioen lijkt van invloed te zijn op het pensioenbewustzijn.

Onder de Nederlanders die zijn geïnformeerd door en via de werkgever is het aandeel volledig pensioenbewusten twee keer zo hoog als onder de mensen die niet zijn geïnformeerd door de werkgever.

Dit toont het belang aan van de informatieve rol van de werkgever. Wijzer in geldzaken helpt werkgevers daarom ook in 2012 om het onderwerp pensioen laagdrempelig onder de aandacht te brengen op de werkvloer tijdens de Pensioen3daagse. Pensioenoverzicht minder geraadpleegd

Uit de derde meting van het pensioenbewustzijn in Nederland, blijkt dat minder mensen bewust hebben gekeken naar hun Uniform Pensioen Overzicht (UPO) op papier dan voorgaande jaren. Dit aantal wordt niet gecompenseerd door mensen die Mijnpensioenoverzicht.nl (sinds januari 2011 online) bekijken.

Mijnpensioenoverzicht.nl trekt vooral bezoekers die ook hun papieren overzicht bekijken. Het totaal aantal mensen dat in 2011 Mijnpensioenoverzicht.nl of het UPO bewust heeft bekeken, blijkt zelfs lager dan het aantal mensen dat in 2010 bewust het UPO heeft bekeken.

Inschatting benodigd pensioeninkomen onzekerder

Uit meerdere gegevens blijkt dat men het in toenemende mate moeilijk vindt in te schatten of het pensioeninkomen later voldoende zou zijn om te leven zoals men zou willen. Er wordt bij de bepaling hiervan wel rekening gehouden met meerdere factoren.

Ook in 2012 Pensioen3daagse

Het doel van de Pensioen3daagse is om mensen aan te zetten om zich actief met hun pensioen bezig te houden. De focus van de Pensioen3daagse is overzicht krijgen over de eigen pensioensituatie. Tijdens de Pensioen3daagse, die dit jaar plaatsvindt van 27 t/m 29 september. vinden er door het hele land activiteiten plaats op de werkvloer, in het land en in de media om mensen meer inzicht te geven in hun eigen pensioensituatie en om hier bij onduidelijkheden hulp bij te vragen. Wijzer in geldzaken hoopt dat, door alle activiteiten en aandacht voor de Pensioen3daagse, een grote groep Nederlanders zich even verdiept in zijn/haar pensioen en zo nodig actie onderneemt.

GEEN REACTIES