Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

De wetgeving v≈≈r 2012 beperkte de opbouw in strijd met Europese regels. De Staat is daarvoor aansprakelijk aldus het gerechtshof. De Staat gaat in cassatie.

Een schoonmaakster raakt arbeidsongeschikt, waarna de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is beëindigd. De werkgever keerde overeenkomstig het toen geldende artikel 7:635, lid 4 BW alleen de 75 vakantie-uren uit die zij heeft opgebouwd gedurende de laatste zes maanden van haar dienstverband.

Op grond van de Europese Richtlijn had zij recht op de vakantieopbouw gedurende de gehele arbeidsongeschiktheidsperiode. Voor het verschil van zo’n € 2.000 stelt de schoonmaakster de Staat der Nederlanden aansprakelijk. De overheid had nagelaten om de Europese Richtlijn tijdig in wetgeving om te zetten.

Het gerechtshof Den Haag wijst de vordering toe en is in de overweging kort en duidelijk: “Naar Nederlands recht levert het uitvaardigen en handhaven van een met hogere regelgeving strijdige regeling een onrechtmatige daad op. Met het uitvaardigen en handhaven van een dergelijke regeling staat niet alleen de onrechtmatigheid, maar ook de schuld in beginsel vast.”

De Nederlandse wetgeving betreffende de opbouw van vakantieaanspraken bij ziekte was niet in overeenstemming met de Richtlijn – en dat is hogere regelgeving – waaruit volgt dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld.

Voor vakantiedagen opgebouwd na 1 januari 2012 geldt artikel 7:640a BW: In de oude situatie verwierf een werknemer die wegens ziekte geen arbeid verrichtte, slechts aanspraak op vakantie over het tijdvak van de laatste zes maanden waarin de arbeid niet werd verricht, terwijl nieuwe artikel voorziet in een vervaltermijn van zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest om vakantie op te nemen.

Cassatie

Naar aanleiding van dit arrest heeft de staat de nodige claims ontvangen. Die gaan voorlopig in de ijskast want de Staat heeft aangekondigd tegen dit arrest cassatie aan te tekenen.

Het volledige arrest

GEEN REACTIES