Nieuwe versoepelingen in Besluit Investeringsaftrek

Onder meer: Wie verzuimd heeft voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek te kiezen bij de aangifte kan later alsnog verzoeken om ambtshalve vermindering.

In het besluit Investeringsaftrek van 17 maart 2014 zijn nieuwe standpunten opgenomen op het gebied van de investeringsaftrek.

Waar nodig is rekening gehouden met de per 2014 geldende bepalingen. De nieuwe versoepelingen, betreffen de volgende onderwerpen.

Milieuvriendelijke voertuigen

Bij milieuvriendelijke voertuigen die op de milieulijst staan, mag voor de vraag of sprake is van een niet eerder gebruikt bedrijfsmiddel, worden aangesloten bij de omzetbelasting. Dat is van belang voor geleasede voertuigen en bijvoorbeeld demonstratievoertuigen. Gelijk aan niet eerder gebruikt worden voertuigen beschouwd die aangeschaft worden maximaal zes maanden na eerste ingebruikneming of die ten hoogste 6000 kilometer hebben gereden. (onderdeel 2.3)

Nog niet op energie- of milieulijst

Het kan voorkomen dat een belastingplichtige investeert in een bedrijfsmiddel dat op dat moment nog niet op de energie- of milieulijst staat. Het moet gaan om een bedrijfsmiddel dat op het moment van investeren voldoet aan de doelstelling van de regelingen.

Van belang is of het bedrijfsmiddel door een derde of in eigen bedrijf is ontwikkeld.

Als het bedrijfsmiddel door een derde is ontwikkeld, wordt het standpunt ingenomen dat de koper zich heeft kunnen realiseren dat geen Vamil, MIA of EIA mogelijk is. Als hij desondanks toch heeft geïnvesteerd, kunnen de gevolgen hem worden aangerekend. Er is dan geen goedkeuring mogelijk.

Als sprake is van de ontwikkeling van een bedrijfsmiddel binnen het eigen bedrijf dat, op het moment dat de ondernemer er in heeft geïnvesteerd, niet, maar later wel op de lijst is opgenomen, kan een verzoek om een goedkeuring worden gedaan. (onderdeel 2.4)

Asbesthoudende daken

De vervanging van asbesthoudende daken mag onder voorwaarden geheel als investering worden beschouwd. (onderdeel 4.5)

Niet bij aangifte

Het komt voor dat aan alle voorwaarden voor de toepassing van de kleinschaligheids-, energie- of milieu-investeringsaftrek wordt voldaan, maar dat is verzuimd een keuze daarvoor te maken bij de aangifte. In onderdeel 7 was al een versoepeling opgenomen voor de energie- en milieu-investeringsaftrek. Deze wordt nu vereenvoudigd en uitgebreid met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Concreet: Dat betekent dat binnen vijf jaren alsnog een verzoek om KIA, EIA of MIA kan worden gedaan. Daarbij geldt dat de termijn aanvangt na het einde van het jaar waarin de investeringsaftrek in aanmerking had kunnen worden genomen, ook al vond de investering in een eerder jaar plaats. Het verzoek om ambtshalve vermindering kan mede omvatten het verzoek om onder de investering te begrijpen de kosten van een energie-advies of van een milieu-advies. (onderdeel 7.1)

GEEN REACTIES