Nieuwe normen per 2015 in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet

De Tijdelijke regeling 2015 is gepubliceerd met de dan geldende inkomenscriteria. Het bedrag buiten inkomenstoetsing voor nulopdemeter woningen wordt verhoogd naar € 25.000.

Het bedrag dat buiten de inkomenstoetsing kan worden gehouden bij de financiering van een NulopdeMeter-woning is in 2014 nog € 13.500. De verhoging hangt samen met een alternatieve berekeningswijze waarbij meer dan voorheen rekening wordt gehouden met de garantie die de bouwer geeft op de energieprestaties van de woning. Voor deze vrijstelling dient een energieprestatiegarantie afgegeven te zijn voor de desbetreffende woning voor een periode van ten minste tien jaar.

Het bedrag dat buiten beschouwing mag worden gelaten bij de financiering van bepaalde energiebesparende maatregelen of een woning met een energie-index van 0,6 (of tenminste A++ label dat is verstrekt voor 1 januari 2015) wordt verhoogd van € 8.000 naar € 9.000. Vanaf 1 januari 2015 geldt voor deze vrijstelling van € 9.000 ook een toetsinkomen van ten minste € 32.000.

Ruimte voor onvermijdbare uitgaven

De normen voor 2015 houden beter rekening met kwetsbare groepen door ruimte te creëren om persoonlijke onvermijdbare uitgaven op te kunnen vangen. Hieronder kunnen bijvoorbeeld de volgende situaties vallen:

• extra kosten van chronische ziekte of handicap;

• een zeer energieonzuinige of onderhoudsgevoelige woning;

• een gezin met twee of meer kinderen;

• bovengemiddelde pensioenverplichtingen;

• ondersteuning (ex-)familieleden.

Het Nibud gaat er in zijn advies uiteraard niet vanuit dat iedereen deze onvermijdbare uitgaven heeft, maar vindt het anderzijds ook niet prudent om ervan uit te gaan dat niemand één van deze uitgaven heeft. Voor huishoudens met een toetsinkomen tot € 30.000, die voor deze uitgaven weinig tot geen ruimte hebben in het budget, wordt daarom rekening gehouden met een voorziening voor onvermijdbare uitgaven. Daar staat tegenover dat voor huishoudens met een toetsinkomen onder de € 30.000 die aantoonbaar niet kwetsbaar zijn, een uitzondering mag worden gemaakt die de verkrapping als gevolg van de voorziening nagenoeg ongedaan maakt. Voor bepaalde groepen geldt namelijk dat zij bij de vastgestelde normen over het algemeen voldoende ruimte hebben voor het opvangen van eventuele persoonlijk onvermijdbare uitgaven. Het gaat hierbij om:

  • tweeverdieners waarvan het toetsinkomen (het inkomen van de meest verdienende partner plus een-derde van het inkomen van de minst verdienende partner) onder de € 30.000 blijft;
  • alleenstaanden.

Meer kolommen, een tabel voor box-3 leningen

Het aantal kolommen in de financieringslasttabellen wordt van 5 uitgebreid naar 12. Hiermee kunnen de normen snel dalende of stijgende rentetarieven accommoderen. In het verlengde van deze wijziging wordt de bestaande vuistregel voor financieringen van leningen of leningdelen waarvan de rente niet aftrekbaar is, vervangen door een aparte tabel. Door de invoering van de extra kolommen zou de vuistregel in een groot aantal gevallen niet meer tot passende uitkomsten leiden. Daar uit de consultatie van de conceptregeling is gebleken dat doorvoering van deze meer technische aanpassingen in de automatiseringssystemen van geldverstrekkers meer tijd vergt, is de uiterste ingangsdatum van deze wijzigingen bepaald op 1 juli 2015. Verder verduidelijkt de regeling de te hanteren systematiek voor de berekening van de financieringslast waaronder het omgaan met kredieten met een kortere looptijd en het bepalen van de te hanteren debetrentevoet.

GEEN REACTIES