Nieuw pensioencontract dreigt wassen neus te worden

De Pensioenfederatie heeft kritisch gereageerd op de Hoofdlijnennota herziening financieel toetsingskader.

De pensioenkoepel is wel van mening dat de nota aanknopingspunnten biedt om stappen vooruit te zetten.

“Ten eerste wordt het met de introductie van het levensverwachtingaanpassingsmechanisme (LAM) voor sociale partners mogelijk om een evenwichtiger verdeling van de lasten en lusten tussen de generaties af te spreken. Evenzo leiden de voorgestelde regels voor indexatie ertoe dat wordt voorkomen dat er te snel wordt geïndexeerd.

Verder zullen de contracten volledig moeten worden gemaakt en moeten de risico’s in de pensioencontracten vooraf worden geëxpliciteerd. Hierdoor kunnen deelnemers realistische verwachtingen hebben.

Met de komst van dekkingsgraadmiddeling en de zogenoemde Ultimate Forward Rate komt er bovendien een stabieler toetsingskader. Daardoor zal de dekkingsgraad van pensioenfondsen minder beweeglijk zijn en wordt meer ruimte geboden voor de langetermijnsturing van pensioenfondsen.”

Kritiekpunten

"Toch zijn er gewichtige aandachtspunten die moeten worden aangepakt”, vervolgt de Pensioenfederatie, die zich beperkt tot . de drie meest urgente aandachtspunten.

“Het meest in het oog springend is dat het reële contract op belangrijke onderdelen nog onvolledig is. Zo is er nog volop discussie over de rente waartegen fondsen hun verplichtingen waarderen en de wijze waarop rendementen worden verwerkt. Dit biedt fondsen op dit moment weinig houvast om daadwerkelijk de overstap naar het reële contract te maken. De Pensioenfederatie hecht er aan dat sociale partners in staat worden gesteld om uit alle contractvormen, zowel nominaal als reëel, te kunnen kiezen. Zoals het nu is vormgegeven dreigt het reële contract een wassen neus te worden.

De Nederlandse bevolking wordt continu ouder. Dat is op zich een heuglijk feit, maar het maakt pensioenen wel duurder. Van oudsher hebben pensioenfondsen de financiële gevolgen van het ouder worden continu opgevangen, maar dat is niet langer houdbaar als de trend verder doorzet.

Het levensverwachtingaanpassingsmechanisme biedt een goede oplossing voor het opvangen van demografische schokken voor bestaande en toekomstige pensioenrechten. Het wettelijk verplicht stellen van dit mechanisme voor zowel nominale als reële pensioencontracten ligt daarom volgens de Pensioenfederatie voor de hand.

Zeker in deze tijd is stijging van premies een aandachtspunt. Er is nog onvoldoende duidelijkheid over de berekeningsmethodiek voor de kostendekkende premie. De uiteindelijk gekozen methode kan aanzienlijke gevolgen hebben voor deelnemers, sponsors, fondsen en heeft zelfs macro-economische consequenties .

Overgangsmaatregelen liggen voor de hand als de premieschokken groot blijken te zijn. Overigens is ook van belang dat de wijze van berekening de keuze voor een nominaal of reëel contract niet beïnvloedt.”

GEEN REACTIES